11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش استراتژی باز در عملکرد استراتژیک شرکتهای نوپا با میانجیگری توسعه قابلیتهای پویا
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
استراتژی باز، توسعه قابلیتهای پویا، عملکرد استراتژیک، شرکتهای نوپا
پژوهشگران افسانه اویسی (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، حیدر احمدی (استاد مشاور)

چکیده

چکیده شرکتها از قابلیتهای پویای برای شناسایی فرصتها و ارتقای عملکرد استراتژیک در رابطه با مدل تجاری خود و همچنین از استراتژی باز برای انطباق با تغییرات محیط پویا استفاده میکنند. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی باز بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجیگری توسعه قابلیتهای پویا در شرکتهای نوپا است. این پژوهش بر اساس نتیجه یا هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعهای و نیز از نظر روش اجرا، جزء تحقیقات توصیفی، اکتشافی و تبیینی است. پژوهش حاضر از حیث گردآوری دادهها پیمایشی است و بر اساس روش تحلیل دادهها، این مطالعه در زمره تحقیق کمّی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای نوپا است که مدیران ارشد شرکتها بهعنوان واحد تحلیل آماری انتخاب شدند. بهمنظور تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده شد. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد. برای جمعآوری اطالعات مربوط به توصیف موضوع و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای و در بخش میدانی از پرسشنامه محققساخته استفاده شد. بهمنظور سنجش روایی از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و برای پایایی پرسشنامههای تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ و روش پایایی ترکیبی استفاده شد. در ابتدا شاخصهای استراتژی باز، توسعه قابلیتهای پویا و عملکرد استراتژیک از طریق بررسی عمیق تحقیقات گذشته جمعآوری شدند و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی با نرمافزار SPSS سازههای مدل تحقیق شناسایی شدند. در ادامه، بهمنظور تعیین اثربخشی و اعتباردهی سازههای مدل تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی 1 مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی استفاده شد. در نهایت، بهمنظور بررسی روابط در نظر گرفتهشده از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی با نرمافزار PLS Smart استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که استراتژی باز بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبت دارد و این اثر از طریق توسعه قابلیتهای پویا افزایش مییابد. یافتههای ما همچنین حاکی از آن است که استراتژی باز بر توسعه قابلیتهای پویا اثر معنادار و مثبت دارد. نتایج حاصله میتواند به طور اخص نقشه راهی برای مدیران شرکتهای نوپا به منظور ارتقای عملکرد استراتژیک شرکتشان از طریق استراتژی باز و توسعه قابلیتهای پویا در نظر گرفته شود. همچنین سایر سا