11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر قابلیتهای دیجیتال بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ دیجیتال و استراتژی تحول دیجیتال در شرکتهای فناوری اطلاعات
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: استراتژی تحول دیجیتال، عملکرد سازمانی، فرهنگ دیجیتال، قابلیت دیجیتال، معادلات ساختاری
پژوهشگران زهرا ایزدی (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه:. به دلیل توسعه سریع فناوری ها شرکت ها مجبورند سریع تر از گذشته تغییر کنند و این تغییر به طور قاطع هسته سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد، اگر چه که این تحول، یک تحول بنیادی با محوریت فناوری دیجیتال است، با این حال بیش از آن که تحول دیجیتال موضوعی فناورانه باشد، مسئله ای انسانی، فرهنگی و استراتژیک است، لذا این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت دیجیتال بر عملکرد سازمانی با متغیرهای میانجی فرهنگ دیجیتال و استراتژی تحول دیجیتال پرداخته است. هدف: از آنجایی که تحول دیجیتال فقط اجرای فناوری های بهتر و بیشتر نیست و نیاز به همسویی و تناسب دیجیتال به معنی همترازی فرهنگ، استراتژی و قابلیت ها دارد، این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر مهم ترین متغیرهای حوزه تحول دیجیتال به بررسی ارتباط میان سه متغیر استراتژی تحول دیجیتال، فرهنگ دیجیتال و قابلیت های دیجیتال بپردازد و از آنجایی که بر نحوه عملکردسازمان تاثیرگذارند همچنین به دنبال نحوه ارتباط این سه متغیر با عملکرد سازمان می باشد. روش‏شناسی: این پژوهش با رویکردی قیاسی و پیمایشی از نوع تحقیقات کمی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به صورت الکترونیکی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های فناوری اطلاعات در سطح کشور است که با توجه به اینکه این شرکت ها در چهار بخش نرم افزار، سخت افزار، شبکه و اینترنت فعالیت دارند تعداد342 شرکت به روش احتمالی طبقه بندی شده به عنوان نمونه استخراج شدند و پس از تحلیل توصیفی و استنباطی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری فرضیات این پژوهش با نرم افزار ایموس مورد آزمون قرار گرفت. یافته‏ها: براساس تجزیه وتحلیل داده ها می توان بیان کرد که میانگین عملکرد سازمانی شرکت های سخت افزار کمترین میانگین عملکرد سازمانی و نرم افزار بیشترین عملکرد را دارند و نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تاثیر مثبت قابلیت دیجیتال بر عملکرد سازمانی، فرهنگ دیجیتال و استراتژی دیجیتال همچنین تاثیر مثبت فرهنگ دیجیتال بر استراتژی تحول دیجیتال و عملکرد سازمانی و همچنین تاثیر مثبت استراتژی تحول دیجیتال بر عملکرد سازمانی می باشد. نتیجه‏گیری: براساس یافته ها می توان به این نتیجه رسید که شرکت های مورد بررسی از طریق به کارگیری قابلیت های دیجیتال علاوه بر بهبود فرهنگ دیجیتال و همچنین به کا