11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي و رتبه بندي عوامل شكست رستوران هاي زنجيره اي در بحران كوويد-19 با استفاده از روش بهترين-بدترين
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
بحران، روش بهترین-بدترین، رویکرد مبتنی بر منابع، شکست کسب و کارها، کووید-19
مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
شناسه DOI
پژوهشگران حیدر احمدی (نفر اول) ، محمد عصاریان (نفر دوم) ، زهرا ایزدی (نفر سوم)

چکیده

چکیده هدف: این مقاله قصد دارد مهم ترین عواملی که باعث شکست رستوران های زنجیره ای در بحران کووید-19 می شود را با رویکرد مبتنی بر منابع شناسایی و اولویت بندی کند تا بتوانند تصویری روشن از این عوامل برای عبور از چالش های این بحران داشته باشند. روش: روش این پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری این پژوهش رستوران های زنجیره ای هستند که در مرحله اول که به صورت کیفی انجام شده است، پس از بررسی مقالات گذشته و شناسایی تعدادی عوامل، برای صحت سنجی آن ها و یافتن عوامل دیگر با خبرگان مصاحبه صورت گرفت، خبرگان به صورت هدفمند از میان مدیران و مشاوران رستوران ها انتخاب شدند و عوامل شناسایی شده در سه گروه مدیریت، فرهنگ و منابع دسته بندی شدند، با استفاده از آزمون t میانگین عوامل به دست آمد و در مرحله دوم که به صورت کمی انجام شده است، با طراحی پرسشنامه با استفاده از روش بهترین-بدترین مقایسه زوجی بین شاخص ها صورت گرفت و عوامل رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که عامل عدم انعطاف پذیری به عنوان زیرمجموعه فرهنگ با وزن155/0 در درجه اول اهمیت قرار دارد، پس از آن عامل عدم بهره وری با وزن 140/0 به عنوان زیرمجموعه مدیریت و در نهایت عامل کاهش سرمایه گذاری با وزن 042/0 به عنوان زیرمجموعه منابع قرار دارند.