11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، اداره کل بنادر و دریانوردی.
مجله آموزش علوم دریایی
شناسه DOI 10.22034/rmt.2021.532420.1853
پژوهشگران احمدزاده علی (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، ابراهیم رجب پور (نفر سوم)

چکیده

جستجوی راه هایی برای بهبود عملکرد و بهره گیری از حداکثر توانایی ها و در نهایت افزایش کارایی کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی یکی از دغدغه هاى همیشگی مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و روش اجرای آن، توصیفی- پیمایشی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل مفهومی دیامانتیدیس و چاتزوگلو (2019) و نظرات گروه کانونی، 16 عامل شناسایی شدند. این عوامل در قالب پرسشنامه سلسله مراتبی طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و اساتید دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پاسخ داده شدند. روایی پرسشنامه از طریق روش های صوری و محتوایی و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد حمایت مدیریت با امتیاز 288/0 به عنوان مهم ترین عامل سازمانی، استقلال شغلی با امتیاز وزنی 319/0 به عنوان مهم ترین عامل شغلی و انگیزش با امتیاز وزنی 254/0 به عنوان مهم ترین عامل فردی موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشند.