11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير مديريت دانش بر عملكرد سازمان: تأكيد بر نقش ميانجي مديريت استراتژيك ‏منابع انساني (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مدیریت دانش مدیریت راهبردی منابع انسانی عملکرد سازمان پژوهشگاه صنعت نفت
مجله مدیریت استاندارد و کیفیت
شناسه DOI 10.22034/jsqm.2021.252940.1253
پژوهشگران ابراهیم رجب پور (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم) ، مهنوش سهیلی نیک (نفر چهارم)

چکیده

در عصر اقتصاد دانش محور عملکرد سازمان به شدت وابسته به مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی در رابطه ی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت 700 نفر و حجم نمونه 214 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه و روش نمونه­گیری تصادفی ساده است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت دانش بر مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. ولی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری ندارد. علاوه بر این، مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش میانجی را نیز در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ایفا می کند. نتایج پژوهش نشان از این دارد که مدیریت دانش به همراه مدیریت راهبردی منابع انسانی باعث افزایش عملکرد سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت می شود.