11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
سیاستهای مدیریت منابع انسانی ، استراتژی بازاریابی ، شرکتهای کوچک و متوسط.
پژوهشگران مائده دهقان (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، ابراهیم رجب پور (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تو صیفی-پیمای شی میبا شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی شیراز (تعداد 368 شرکت) است که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 188 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه برر سی و پایایی نیز با محا سبه ضریب آلفای کرونباخ 87/2) در صد) محا سبه شد. داده های این پژوهش با ا ستفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سیاستهای مدیریت منابع انسانی بر استراتژی های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری میگذارند. سهم اصلی این پژوهش، تسهیل درک بهتر چگونگی اثرگذاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی بر استراتژیهای بازاریابی در بستر شرکتهای کوچک و متوسط است. یافته های حاصل از این پژوهش نه تنها دانش نظری در حوزه منابع انسانی و استراتژی را گسترش میدهد بلکه میتواند برای مدیران و کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط نیز کارآمد باشد.