11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
رهبری ، رهبری تحولگرا ، آوای سازمانی ، دانشگاه خلیج فارس.
پژوهشگران حیدری مجید (نفر اول) ، ابراهیم رجب پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

دانشگاه ها قادرند نقش مهمی در رشد و توسعه جامعه و پرورش نیروی انسانی توانمند و خلاق ایفا نمایند؛ بنابراین، مدیران دانشگاه ها باید زیرساخت لازم را برای اعضای هیات علمی خود به منظور ارائه ایده های نوین در راستای اعتلای جامعه مهیا سازند. با دستیابی به شناخت مناسب تاثیر سبک رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه، مدیران و مسئولان دانشگاه این امکان را می یابند تا در جهت توسعه ی سبک رهبری تحولگرا و بهبود آوای سازمانی در دانشگاه، اقدامات مناسب تری را به عمل آورند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیات علم ی دانشگاه خلیج فارس میباشد. رویکرد این پژوهش قیاسی و به لحاظ روش شناسی کمی است. این پژوهش از نظر روش و استراتژی، یک پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به تعداد 230 نفر تشکیل میدهند. نمونه آماری شامل 170 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس است که به صورت خوشه ای و نمونه در دسترس انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بوده است. روایی ابزار پژوهش با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد سنجش قرار گرفت و تایید گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار بالا تر از 0/7 محاسبه گردید. داده های جمع آور ی شده از طریق نرم افزارهای SPSS و SMART PLS3 تجز یه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ی تحقیق، نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی بوده است.