11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر چابکی استراتژیک در شرکت گاز استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، چابکی سازمانی، کارکنان شرکت گاز
پژوهشگران الله خواه محمد (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت های کلیدی متخصصان منابع انسانی درگیر در امور عملیاتی سازمان به عنوان یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی به حساب می آید. همچنین توسعه بازارهای رقابتی در شرایط کنونی دشوار و نیازمند سازمان های چابک است بنابراین به کارگیری استراتژی های منابع انسانی شرکت ها را قادر می سازد تا ارزش مشتریان داخلی و خارجی، دانش رقبا، محصولات، فناوری ها و منابع مزیت رقابتی را درک کنند و برافزایش عملکرد سازمانی و توانایی های رقابتی شرکتی موثر و درنهایت به دنبال تحقق چابکی استراتژیک در سازمان باشند. لذا پژوهش حاضر مبنای هدف را بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر چابکی استراتژیک در شرکت گاز استان بوشهر قرار داده است تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و فرآیندهای مختلف آن به ارائه راهکارهایی در پیشبرد اهداف چابکی استراتژیک گام بردارد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر که از منظر جهت گیری در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد، رویکردی قیاسی داشته و استراتژی اتخاذی آن از نوع همبستگی و پیمایش است. این پژوهش توصیفی که به لحاظ تحلیل داده های خود، کمی عمل کرده، شیوه گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای را برگزیده و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر 700 نفر از کارکنان و مدیران شرکت گاز استان بوشهر در نظر گرفته شده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران با 95 درصد اطمینان 248 نفر برآورد شد. تجزیه وتحلیل داده ها و نیز، برازش مدل پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام گرفته است. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر چابکی استراتژیک در شرکت گاز استان بوشهر اثر مثبت و معناداری دارد. در مورد فرآیندهای مختلف مدیریت استراتژیک منابع انسانی یافته ها نشان داد جذب و استخدام بر چابکی استراتژیک تاثیر ندارد اما آموزش و توسعه و نیز جبران خدمات بر چابکی استراتژیک تاثیر دارد. درنهایت ارزیابی عملکرد منابع انسانی بر چابکی استراتژیک تاثیری ندارد. این پژوهش درنهایت، به ارائه راهبردهای موثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی براساس الگوها و مدل ها متناسب با شرایط سازمان و صنعت مورد مطالعه اشاره دارد و حمایت مدیران عالی را از جمله عوامل مهم در موفقیت برنامه های توسعه و بهسازی کارکنان دانسته است.