11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
آوای سازمانی؛ کارآفرینی؛ کارآفرینی استراتژیک؛ دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگران حیدری مجید (نفر اول) ، ابراهیم رجب پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

دانشگاه ها نقش ویژه ای در رشد و توسعه جامعه و پرورش نیروی انسانی توانمند و خالق دارند؛ بنابراین، مدیران دانشگاه ها باید زیرساخت الزم را برای اعضای هیأت علمی خود به منظور ارائه ایده های نوین در راستای اعتالی جامعه مهیا سازند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس می باشد. این پژوهش از نظر روش و استراتژی، یک پژوهش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس به تعداد 230 نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 170 از اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است که به صورت خوشه ای و نمونه دردسترس انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و SMART PLS3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک است.