11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير رهبري تحول گرا بر آواي سازماني و كارآفريني استراتژيك اعضاي هيأت علمي دانشگاه خليج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
آوای سازمانی؛ دانشگاه خلیج فارس؛ رهبری؛ رهبری تحول گرا؛ کارآفرینی استراتژیک
مجله توسعه کارآفرینی
شناسه DOI
پژوهشگران حیدری مجید (نفر اول) ، ابراهیم رجب پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

با توجه به نقش دانشگاه در پیشرفت جامعه و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق، مدیران دانشگاه باید توجه ویژه ای به اعضای هیأت علمی داشته و ضمن مهیا ساختن زیرساخت مناسب؛ باید آنان را تشویق به ارتباط با صنعت و ارائه ایده های جدید برای توسعه جامعه نمایند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول گرای مدیران بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش و استراتژی، یک پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی فعال دانشگاه خلیج فارس به تعداد 230 نفر است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و نمونه در دسترس به تعداد 170 نفر می باشد. این پژوهش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها از نرم افزار آماری SPSS22 و SMART PLS3 استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار بالاتر از 7/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول گرا بر کارآفرینی استراتژیک و همچنین تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول گرا با نقش میانجی گری آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک می باشد.