11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیماران: با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان خلیج فارس شهر بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سرمایه انسانی، هنرآفرینی شغلی، رضایت بیماران، کیفیت خدمات سلامت، مراکز بهداشت و درمان
پژوهشگران فرزانه مشایخی (دانشجو) ، ابراهیم رجب پور (استاد راهنما) ، حیدر احمدی (استاد مشاور) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه یکی از مهم ترین مسائل در زمینه ثبات و دوام سازمان ها در عرصه رقابت و سودآوری، مساله چگونگی برقراری ارتباط موثر با مشتریان و بقای آن ها می باشد. لذا سازمان-های خدماتی به ویژه بیمارستان ها، موفقیت و توسعه خویش را در گرو رضایت مشتریان می-دانند. مشخص شده است که از جمله عوامل اثرگذار بر رضایت مشتریان، ایجاد هنرآفرینی شغلی در میان کارکنان بوده است؛ که به نوبه خود ارائه خدمات با کیفیت از سوی کارکنان را به دنبال خواهد داشت. لذا تقویت رضایت بیماران از طریق ایجاد هنرآفرینی شغلی در میان کارکنان و ارائه خدمات با کیفیت، برای سازمان های خدماتی نظیر بیمارستان ها یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد خواهد کرد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیماران: با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان خلیج فارس شهر بوشهر) می-باشد. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از دو گروه: گروه اوّل بیماران دریافت کننده خدمات سلامت از بیمارستان شهدای خلیج فارس و گروه دوّم پزشکان، پرستاران، پرسنل خدماتی و کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس که به بیماران، خدمات درمانی ارائه می دهند، می باشد. تعداد جامعه آماری گروه اوّل به علت بزرگ بودن آن، نامحدود ولی تعداد جامعه آماری گروه دوّم، بالغ بر هزار نفر می باشند که 304 نفر از آنان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای بررسی پایایی پرسش های پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامه هنرآفرینی شغلی 844/0 و برای پرسشنامه رضایت بیماران 952/0 به دست آمد و جهت سنجش روایی ابزار گردآوری داده های پژوهش، از روایی محتوا استفاده شد. به جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از نرم افزارهای SPSS 22 و SMART PLS 3 استفاده گردید. یافته ها و نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه های اصلی پژوهش همگی مورد تأیید قرار گرفتند و متغیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیمار و کیفیت خدمات سلامت؛ و متغیر کیفیت خدمات سلامت بر رضایت بیمار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر کیفیت خدمات سلامت نقش میانجی گری مثبت در رابطه بین هنرآفرینی شغلی و رضایت بیمار را ایفا می کند.