11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هنر آفرینی شغلی بر عملکرد شغلی معلمان: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی و اشتیاق کاری (مورد مطالعه: دبیرستان های غیردولتی ناحیه2 شیراز)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
هنرآفرینی شغلی، عملکرد شغلی، سرمایه اجتماعی، اشتیاق کاری
پژوهشگران سید محمد امین ناصحی (دانشجو) ، ابراهیم رجب پور (استاد راهنما) ، حیدر احمدی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است که آموزش و پرورش نقش بسیار اساسی در آینده سازی جهان دارد و معلمان که مهره های کلیدی این سازمان هستند، بار اصلی را به دوش می کشند. اما طبق تحقیقات معلمان سرمایه اجتماعی و اشتیاق کاری کافی در شغل خود ندارند و به آن افتخار نمی کنند؛ که این می تواند باعث تضعیف عملکرد شغلی آنان شود. در این راستا یکی از راهکارهای ارائه شده، استفاده از هنرآفرینی شغلی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. هنرآفرینی شغلی طراحی شغل از پایین به بالاست که می تواند سرمایه اجتماعی، اشتیاق کاری و عملکرد شغلی دبیران را ارتقا دهد. هدف: هدف این پژوهش سنجش تاثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران با میانجی گری سرمایه اجتماعی و اشتیاق کاری، است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم، اثباتگرایی، از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع کمی و استراتژی پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 69 دبیرستان غیرانتفاعی ناحیه دو شیراز بودند که داده ها به کمک فرمول حجم نمونه در جامعه محدود، از 62 دبیرستان و 218 دبیر، جمع آوری شد و به طور میانگین از هر دبیرستان بین 3 تا 5 نفر مشارکت کردند. ضمن اینکه روش نمونه گیری در این پژوهش بر اساس نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع نمونه در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (927/0) محاسبه شد. ضمن اینکه داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart Pls تحلیل شدند. یافته‏ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هنرآفرینی شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد؛ هنرآفرینی شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد؛ هنرآفرینی شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر اشتیاق کاری دارد؛ هنرآفرینی شغلی با میانجی گری سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد؛ هنرآفرینی شغلی با میانجی گری اشتیاق کاری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. ضمن اینکه نتایج تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و تاثیر اشتیاق شغلی بر عملکرد شغلی را به صورت معنادار نشان ندادند. نتیجه‏گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز و مدیران دبیرستان های غیر دولتی این ناحیه باید