11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال؛ فرصت ها و چالش ها
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
برون سپاری، فرصت ها، چالش ها، ثبت احوال، استان بوشهر
پژوهشگران ابراهیم رجب پور (نفر اول) ، مائده دهقان (همکار) ، حیدر احمدی (همکار)

چکیده

یکی از پارادایم های عصر کنونی شناسایی و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار است. در این زمینه سازمان های باید فرآیندها و فعالیت های مختلف خود را شناسایی کرده و سعی در برون سپاری فرآیندها و اقدامات غیرکلیدی خود داشته باشند تا بتوانند در دنیای رقابتی و پویایی عصر کنونی موفقیت آمیز عمل کرده و مزیت رقابتی کسب نمایند. سازمان ثبت احوال استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و باید در راستای پاسخگویی هر چه سریعتر و بهتر به مشتریان و ارباب رجویان گام بردارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال: با نگاه ویژه بر فرصت ها و چالش های این موضوع است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل ثبت احوال استان بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر پارادایم اثبات گرایانه، از منظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله به صورت آمیخته صورت پذیرفت. بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط فرصت ها و چالش های برون سپاری استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شاخص های نهایی به وسیله روش فازی اولویت بندی و نهایی شدند. سپس در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده در هر دو بخش فرصت ها و چالش های برون سپاری خدمات در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان صاحب نظر در این حوزه به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از نرخ سازگاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از 42 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری در بخش فرصت ها 22 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم دارند. این شاخص ها در 5 مؤلفه کلی مالی، مشتری، چابکی استراتژیک، منابع انسانی و تصویر اجتماعی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که از 5 مؤلفه کلی در بخش فرصت های برون سپاری مؤلفه مشتری با امتیاز وزنی 271/0 در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن مؤلفه چابکی استراتژیک با امتیاز وزنی (215/0)، مؤلفه مالی با امتیاز وزنی (207/0)، مؤلفه منابع انسانی با امتیاز وزنی