11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پاداش دریافتی بر سلامت روانی و انگیزش کارکنان با تاکید برنقش تعدیلگر عدالت توزیعی ادراک شده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سلامت روانی کارکنان، انگیزش، پاداش دریافتی، عدالت توزیعی ادراک شد
پژوهشگران فاطمه محسنی (دانشجو) ، حیدر احمدی (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: منابع انسانی یک دارایی مهم در سازمان است تا سازمان را قادر به توسعه کند هر چند تکنولوژی پیشرفته و سایر منابع کافی باشند، بدون حمایت منابع انسانی ماهر و قابل اعتماد، فعالیتهای سازمان به درستی اجرا نخواهد شد. پاداش یکی از استراتژی های کلیدی مدیریت است که در ایجاد و توسعه نیروی کار با انگیزه و متعهد در هر سازمانی مورد استفاده قرار می-گیرد و چنانچه کارکنان پاداش های دریافتی را طبق اصول عدالت توزیعی منصفانه یافته و درک کردند، باعث افزایش انگیزه و سلامت روانی آنان می گردد. هدف: این پژوهش قصد دارد تاثیر پاداش دریافتی بر سلامت روانی و انگیزش کارکنان با تاکید بر نقش تعدیلگرعدالت توزیعی ادراک شده را مورد سنجش قرار دهد. روش‏شناسی: به طور کلی این پژوهش از نظر جهت گیری از نوع کاربردی است، از نظر ماهیت، توصیفی است، رویکرد آن قیاسی و از نظر روش اجرا پیمایشی می باشد. بعلاوه از نظر انتخاب روش به صورت کمی بوده و داده های مورد نیاز از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است جامعه آماری پژوهش کارکنان ستادی و قضایی اداره دادگستری شهرستان بوشهر به تعداد 310 نفر می باشند. که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، 172 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش های تحلیلی در پژوهش حاضر، آمار توصیفی و استنباطی است که بخش استنباطی آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته‏ها: نتایج بررسی نشان داد با اطمینان 95% پاداش دریافتی بر سلامت روانی کارکنان، پاداش دریافتی بر انگیزش کارکنان، انگیزش کارکنان بر سلامت روانی کارکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با اطمینان 95% انگیزش کارکنان نقش میانجی گری مثبت در رابطه بین پاداش دریافتی و سلامت روانی کارکنان دارد. علاوه بر آن عدالت توزیعی ادراک شده نقش تعدیل کننده مثبت در رابطه بین پاداش دریافتی و انگیزش کارکنان و همچنین نقش تعدیل کننده مثبت در رابطه بین پاداش دریافتی و سلامت روانی کارکنان ندارد. و به طور کلی از شش فرضیه چهار فرضیه اول مورد تائید قرار گرفت، و دو فرضیه آخر رد شد. نتیجه‏گیری: بر اساس یافته‏ها می توان نتیجه گرفت که پاداش دریافتی تاثیر زیادی در ارتقاء انگیزش و سلامت روانی کارکنان دارد. که بالطبع موجب برخورداری از نیروی انسانی خلاق، ارزش آفرین و توانمد خواهد شد که اثر بخشی و