11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير هنرآفريني شغلي بر عملكرد شغلي دبيران: با تأكيد بر نقش ميانجي سرماية اجتماعي (مورد مطالعه: دبيرستان‏هاي غير دولتي ناحية 2 شيراز)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تجزیه و تحلیل شغل، هنرآفرینی شغلی، عملکرد شغلی، سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی
شناسه DOI 10.22059/jscm.2022.349717.2346
پژوهشگران سید محمد امین ناصحی (نفر اول) ، ابراهیم رجب پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران با میانجیگری سرمایة اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‏ها از نوع کمّی است. جامعة آماری پژوهش را 69 دبیرستان غیر دولتی ناحیة 2 شیراز تشکیل دادند و بر اساس فرمول حجم نمونه در جامعة محدود داده‏‏ها از 62 دبیرستان جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه در مقیاس پنج درجه‏ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (899/0) محاسبه شد. داده‏ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS تحلیل شدند و نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد هنرآفرینی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. هنرآفرینی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایة اجتماعی دارد. سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی دارد. و در نهایت هنرآفرینی شغلی با میانجیگری سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. بنابراین، مدیران دبیرستان های غیر دولتی ناحیة 2 باید برای دبیران محیطی را فراهم کنند که از تکنیک هنرآفرینی شغلی برای بهبود سرمایة اجتماعی و عملکرد شغلی خود بهره ببرند.