15 آذر 1402
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
استقرار و پراکنش پیروان اسلام تسنن در کرانه های شمالی خلیج فارس (از پایان دورۀ صفویه تا اوایل دورۀ قاجاریه)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس، اسلام تسنن، مهاجرت، کرانه های شمالی.
پژوهشگران سعید طاهری (دانشجو) ، محمدرضا قلی زاده (استاد راهنما) ، حسن الهیاری (استاد مشاور)

چکیده

یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی؛ نحوه استقرار اقوام، گروه ها و پیروان فرق و مذاهب مختلف در نواحی جغرافیایی به طور عام است. به ویژه نحوۀ استقرار این گروه ها در صفحات ژئوپلیتیک یا حائز اهمیت سوق الجیشی و سیاسی - اقتصادی بر نحوۀ شکل بندی ساختار قدرت و حتی چگونگی تصمیم سازی های سیاسی فرهنگی در ساختار خود را نشان دهد. از این روی با توجه به اهمیت متغیر مذهب در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران خصوصاً از عصر صفویه به بعد، بررسی پراکنش جغرافیایی فرق و مذاهب امری لازم و بدیهی به نظر می رسد. شناخت نحوه استقرار چگونگی مهاجرت و شکل گیری جغرافیای نحله ای صفحات شمالی خلیج فارس از دوره صفویه تا دورۀ میانی قاجاریه برای شناخت بخش مهمی از تحولات سیاسی - اجتماعی خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین نحوۀ برخورد حکومت و مردم بومی مستقر در این نواحی با تحولات جمعیتی فوق و چگونگی جای گیری پیروان اسلام تسنن و نحوه رفتار و مراودات طرفین با یکدیگر می تواند موضوعی مهم جهت شناخت هرچه عمیق تر مسائل خلیج فارس باشد.