24 تیر 1403
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معرفی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: تبیین تاریخی سیادت و نقش و جایگاه سادات در دوره صفویه
 • فوق لیسانس تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: سقوط صفویان؛ نظری نو
 • لیسانس تاریخ ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • 1.تاریخ ایران عصر صفوی 2. تاریخ اجتماعی ایران 3. تاریخ شفاهی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری (1402) بررسی چالش ها و تکاپوهای تبعیدیان حزب توده ایران در جزیره خارک(1327-1337هـ.ش.) تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی: دوره 5 شماره 9; ....
2
حسن الهیاری، مهشیدسادات اصلاحی (1402) بررسی علل اعتیاد شاعران عصر صفویه به مواد مخدر تاریخ پزشکی: دوره 15، شماره 48; 1-14
3
مهشیدسادات اصلاحی، حسن الهیاری (1402) ارزیابی عملکرد دولت پهلوی در قبال شیوع بیماری مالاریا در استان فارس (1334-1347 ش) اخلاق و تاریخ پزشکی: 16; 1-15
4
سارا زبان فهم نصیری، حسن الهیاری (1401) واکنش ایرانیان به ورود و رواج« عینک»: مطالعه ای بر پایه نامه های دوستانه دوره صفویه تاریخ و تمدن اسلامی: 18; 115-139
5
مریم سادات موسوی، حسن الهیاری (1401) نقش طب اروپایی در فرایند گذار طب سنتی به نوین در ایران عصر قاجار( 1313-1212ق/ 1275- 1177ش.) تاریخ پزشکی: 14; 1-15
6
حسن الهیاری، رسول بلاوی، سیدناصر جابری (1401) مظاهر القیم الأخلاقیة وجمالیاتها فی الأمثال العربیة والفارسة (دراسة مقارنة) مجلة ابحاث البصرة (العلوم الأنسانیة): 1; 79-98
7
رسول بلاوی، حسن الهیاری (1401) المرجعیة التاریخیة فی روایة "الأمیر الثائر" لسلطان بن محمد القاسمی التواصلیة: 8; 59-76
8
محمدرضا عمرانی، حسن الهیاری، حبیب اله سعیدی نیا (1401) واکاوی خشکسالی و قحطی در نواحی شمالی خلیج فارس و واکنش ها نسبت به آن(1324-1317ش) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام: 31; 121-146
9
حسن الهیاری (1401) رهیافتی نو به الگوی حکمرانی شاه عباس اول؛ زمینه ها و نمودها پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ...; ...
10
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی، امیرحسین حاتمی (1400) نقش جامعۀ شهری و شهرسازی غربی در تداوم و تحولِ کالبدی ـ فضایی شهر تهران عصر ناصری جامعه شناسی تاریخی: 13; 23-52
11
نیلوفر باخدا، حسن الهیاری، علی رسولی (1400) تأثیرپذیری معماری شهری کرانه شمالی خلیج فارس از مناطق پیرامونی در دوره اسلامی تا قرن هفتم پژوهشنامه تاریخ اسلام: 1; 29-48
12
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی (1400) جایگاه سیادت و نقش سادات در تاریخ نگاری عصر صفوی پژوهشنامه تاریخ اسلام: 1; 119-140
13
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1400) انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دهۀ 20 و 30ش گنجینه اسناد: دوره 31، شماره2; 6-25
14
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی (1400) تحلیل تاریخی عوامل موثر بر رشد موقعیت سمیرم علیا در نیمه دوم عصر صفوی (1006-1135‍‍ ه‍) پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ...; ...
15
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی، امیر حسین حاتمی (1399) علل و پیامدهای اجتماعی شکل گیری محلۀ خراباتیان شیراز در عصر زندیه جامعه شناسی تاریخی: دوره 12. شماره2; 59-82
16
پژمان افخمی عمله قشقایی، احمد زنگنه آبادی، حسن الهیاری (1399) مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21ه.ق) تاریخ اسلام: 83; 205-236
17
حمیدرضا پیغمبری، حسن الهیاری (1399) بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: ; 39،60
18
حسن الهیاری، حمیدرضا پیغمبری (1397) تَوَّج از شکوفایی تا زوال پژوهشنامه تاریخ اسلام: ; 115136
19
20
حسن الهیاری (1396) تحلیل تاریخی حذف حکومت سادات کیایی توسط صفویان (با تاکید بر مبانی نظری) تاریخ اسلام در آینه پژوهش: ; 5،21
21
حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1395) سیادت و جنسیت(بررسی مفهوم سیادت در دو نسخ خطی نویافته) پژوهشنامه زنان: ; 1،18
22
23
سید هاشم آقاجری ، حسن الهیاری (1394) جایگاه سادات در منصب کلانتری در دوره صفویه جامعه شناسی تاریخی: ; ،
24
حسن الهیاری (1394) روضه الصفویه دانشنامه جهان اسلام: ; 674674
25
حسن الهیاری (1394) رباط پریان دانشنامه جهان اسلام: ; 436437
26
حسن الهیاری (1394) سفرنامه تاورنیه دانشنامه خلیج فارس: ; 682682
27
حسن الهیاری (1394) دستور شهریاران دانشنامه خلیج فارس: ; 539540
28
حسن الهیاری (1394) ژان اوتر دانشنامه خلیج فارس: ; 688689
29
حسن الهیاری (1394) گزارش کارملیت ها... دانشنامه خلیج فارس: ; 10611062
30
حسن الهیاری (1394) سفرنامه جیووانی فرانچسکو جملل کارری دانشنامه خلیج فارس: ; 692693
31
حسن الهیاری (1394) سفرنامه کمپفر دانشنامه خلیج فارس: ; 693694
32
حسن الهیاری (1394) سفرنامه از گله دار تا بوشهر دانشنامه خلیج فارس: ; 111112
33
حسن الهیاری (1394) سفرنامه جونس هنوی دانشنامه خلیج فارس: ; 699699
34
حسن الهیاری (1394) اللهوردیخان دانشنامه خلیج فارس: ; 146146
35
حسن الهیاری (1394) نامه های شگفت انگیز دانشنامه خلیج فارس: ; 12471247
36
سید هاشم آقاجری ، حسن الهیاری (1390) تحول و تنوع مفهوم سیادت در عصر صفویه مطالعات تاریخ اسلام: ; ،
مقالات در همایش ها
1
مهشیدسادات اصلاحی، حسن الهیاری (1402) معرفی نسخه خطی کحّالی و جراحی (تشخیص و درمان بیماری های چشم) در دوره صفوی کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش، ایران، اصفهان
2
حسن الهیاری، امینه خواجه (1401) توسعه صنعت نساجی در مناطق شمالی خلیج فارس در عصر آل بویه همایش ملی نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام، ایران، رشت
3
حسن الهیاری (1401) بررسی مقایسه ای قیام میرزا کوچک خان جنگلی و رییسعلی دلواری در تاریخ معاصر ایران همایش ملی تبارشناسی شخصیت میرزا کوچک و نهضت جنگل، ایران، رشت
4
مهشیدسادات اصلاحی، حسن الهیاری (1400) معرفی و بررسی نسخه خطی «طب» از دوره صفویه در خصوص بیماری های واگیردار تنفسی همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی، ایران، اصفهان
5
حسن الهیاری (1398) نقد و بررسی کتاب تذکره میخانه با رویکرد ارزش و اعتبار تاریخی همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین
6
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی (1396) بررسی تغییرات کالبدی- فضایی شهر شیراز در دوره زندیه همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران( فارس تاریخی)
7
8
حسن الهیاری (1396) میراث علمی- فرهنگی و اجتماعی سادات بحرانی در دوره صفویه )قرن 10 تا 12 ه.ق.( کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
9
10
حسن الهیاری (1393) تبیین تاریخی مهاجرت سادات از عراق به ایران و تاثیر آن در جامعه و حکومت عصر صفوی اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسن الهیاری، رسول بلاوی، محمد منصوری مقدم (1401) روایت موفقیت شرکت تعاونی بارمان مقتدر آسیا دانشگاه خلیج فارس
2
حسن الهیاری، رسول بلاوی، محمد منصوری مقدم (1400) روایت موفقیت تعاونی تلاشگران تنگسیر لیان دانشگاه خلیج فارس
3
حسن الهیاری (1400) روایت موفقیت تعاونی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان دانشگاه خلیج فارس
4
حسن الهیاری (1400) روایت موفقیت تعاونی مجذوب گستر جنوب دانشگاه خلیج فارس
5
حسن الهیاری (1399) روایت موفقیت تعاونی جهان خرما دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سید احمد خالد شریفی، حسن الهیاری، محمد منصوری مقدم (1402) بررسی مقایسه ای عملکرد ناتو در عراق و افغانستان 1991-2018
2
3
4
5
6
معصومه چنانی، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1401) بررسی تاریخی مهاجرت و سکونت علویان در حوزه خلیج فارس (قرن دوم تا پنجم هجری)
7
ماریه کاوسی، حسن الهیاری، علی رسولی (1401) پوشش مردم در منطقه خلیج فارس( از دوره صفویه تا بر آمدن قاجارها)
8
رقیه عباسی، حسن الهیاری، محمد منصوری مقدم (1401) موقعیت خلیج فارس در جابجایی مسیرهای ارتباطی ایران و هند در عصر صفوی
9
10
11
زهرا بهمیاری، محمد منصوری مقدم، حسن الهیاری (1401) نقش دولت بریتانیا در شکل گیری دولت عراق (1932- 1915 م)
12
13
14
15
16
17
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1398) کارویژه تبعیدگاهی جزیره خارک در تاریخ معاصر ایران(1337 ـ 1327)
18
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا، حسن الهیاری، علی رسولی (1398) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
19
20
21
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت

سوابق اجرایی

 • مدیر انجمن ایرانی تاریخ در استان بوشهر (1399 - اکنون)
 • مدیرگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس (1399 - اکنون)
 • دبیر هسته نوآور کارنامه (1398 - اکنون)
 • معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس (1395 - 1399)
بیشتر