28 خرداد 1403
هادي اسلامي زاده

هادی اسلامی زاده

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی ، دانشگاه دولتی مسکو (لامانوسف) (MSU) ، روسیه (1383 - 1386)
    عنوان رساله: توصیف آماری- دینامیکی فرایند شکافت القایی
بیشتر

علایق پژوهشی

  • توصیف آماری و دینامیکی فرایند شکافت هسته های سنگین برانگیخته
  • همجوشی یونها با هسته های سنگین
  • آشکارسازهای هسته ای
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
4
5
6
Hadi Eslamizadeh, (2020) Effects of isospin and dissipation coefficient of the K coordinate in simulation of fission dynamics of excited compound nuclei INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E: ; 2050007-1،2050007-13
7
8
9
10
11
12
Hadi Eslamizadeh, (2018) Statistical and dynamical modeling of heavy-ion fusion–fission reactions PHYSICS LETTERS B: ; 265،269
13
14
15
16
, Hadi Eslamizadeh, Hossein Raanaei (2017) Study of synthesis, structural and magnetic properties of nanostructured (Fe67 Ni33)70 Ti10 B20 alloy JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 780،786
17
18
19
20
21
22
Hadi Eslamizadeh, Mehdi Soltani (2015) Study of fusion and fission cross sections and pre-fission particles multiplicities for excited nuclei 227Pa ANNALS OF NUCLEAR ENERGY: ; 261،266
23
24
Hadi Eslamizadeh (2015) Study of viscosity on the fission dynamics of the excited nuclei 228U produced in 19F 209Bi reactions INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E: ; 1،12
25
26
27
28
29
30
Hossein Raanaei, Hadi Eslamizadeh (2014) Influence of shape anisotropy on reversal process in coupled ellipsoidal magnetic dot array INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: ; 1،10
31
32
Hadi Eslamizadeh (2013) Study of fission dynamics of compound nucleus 213Fr formed in heavy ion induced reactions PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS: ; 621،630
33
Hadi Eslamizadeh (2013) Study of fission dynamics of 215Fr and 213Fr produced in fusion reactions with three dimensional Langevin equations JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS: ; 1،11
34
Hadi Eslamizadeh (2013) Study of fission characteristics of 216Ra formed in heavy-ion induced reactions PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS: ; 807،817
35
Hadi Eslamizadeh, Hossein Raanaei (2013) Study of fission dynamics in fusion–fission reactions ANNALS OF NUCLEAR ENERGY: ; 252،256
36
Hadi Eslamizadeh (2012) Study of different features of fission dynamics in heavy-ion-induced reactions JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS: 39; 085110-...
37
Hadi Eslamizadeh (2012) Analysis of shape isomer yields of 237 Pu in the framework of dynamical–statistical model PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS: 78; 231-236
38
39
Hadi Eslamizadeh (2011) Analysis of shape isomer yields of heavy elements in the framework of dynamical-statistical model ANNALS OF NUCLEAR ENERGY: 38; 2806-2809
40
Hadi Eslamizadeh (2011) Study of fission dynamics with the three-dimensional Langevin equations EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A: 47; 134-140
41
Rouhollah (Kouroush) Gheisari, Hadi Eslamizadeh, Abolghasem Avazpour (2011) Muon Dynamics in the Multilayered Target H–T/D2/H2–D2 at Low Temperature JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS: 164; 54-60
42
Hadi Eslamizadeh (2010) Study of shape isomer yields of 240 Am in the framework of a dynamical-statistical model Chinese Physics C: 34; 1714-1716
مقالات در همایش ها
1
مشایخی فرد مصطفی ، هادی اسلامی زاده (1400) مطالعه تاثیر در نظرگیر ی تصویر بردار اسپین در شبیه سازی فرایند شکافت هسته های برانگیخته در چارچوب مدل آماری تصحیح شده نخستین همایش ملی ساختار و واکنش های هسته ای (دوسالانه)، ایران، گرگان
2
نجمه مقدسیان، کوروش قیصری، هادی اسلامی زاده (1398) محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور VVER1000 با مجتمع های سوخت نسل TVSA جهت استفاده در راکتورهای نسل آتی نیروگاه هسته ای بوشهر بیست وششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، تهران
3
حانیه عباسی، کوروش قیصری، هادی اسلامی زاده (1398) محاسبه ضریب پخش نوترون با استفاده از نتایج شبیه سازی قلب یک راکتور حرارتی بیست وششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، تهران
4
نجمه مقدسیان، کوروش قیصری، هادی اسلامی زاده (1398) محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور بوشهر و TVSA سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک
5
هادی اسلامی زاده، فروزان باقری، فاطمه عارف زاده (1395) برآورد تعداد متوسط نوترون های خروجی از هسته های برانگیخته 239U تولید شده در واکنش های (238U(n,f در چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
6
هادی اسلامی زاده، فاطمه عارف زاده ، فروزان باقری (1395) مطالعه شکافت هسته های برانگیخته 241Pu و 178W در چارچوب مدل دینامیک-آماری و مدل آماری اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
7
هادی اسلامی زاده، هاله ملکزاده (1394) بررسی تاثیر در نظرگیری اثرات پوسته ای در برآورد زمان شکافت و احتمال شکافت هسته های سنگین برانگیخته همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن
8
هاله ملکزاده، هادی اسلامی زاده (1394) بررسی سد در مقابل شکافت هسته برانگیختهTh 224 تولید شده در واکنشPb 208 o16 و شبیه سازی تحول شکافت آن همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن
9
سمانه زارعی، هادی اسلامی زاده (1392) مطالعه شکافت القایی هسته 210Po تولید شده طی واکنش 18O 192Osدر چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز بیستمین کنفرانس هسته ای ایران
10
هادی اسلامی زاده، نجمه السادات کشفی حقیقی (1392) بررسی شکافت هسته 251Es تولید شده در فرایند همجوشی19F با 224Th هسته در محدوده انرژی برانگیختگی MeV200-50 کنفرانس فیزیک ایران
11
12
13
14
15
16
17
هادی اسلامی زاده، نجمه السادات کشفی حقیقی (1392) بررسی شکافت هسته 251Es تولید شده در فرایند همجوشی19F با هسته 232Thدر محدوده انرژی برانگیختگی MeV 200-50 کنفرانس فیزیک ایران
18
حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده، هوگو انگوین، بیورگوین یوروارسون (1389) خلق ناهمسانگردی مغناطیسی اختیاری با استفاده از رشد القاء میدانی در بس لایه های آمورفی صفخه ای در مقیاس نانو دومین کنگره بین اتمللی علم و فناوری نانو
19
کوروش قیصری، ناهید رحیمی، هادی اسلامی زاده (1389) سطح مقطع های موج s اتمهای dmu در گاز H2 با ساده سازی پتانسیل موثر سه بعدی کنفرانس فیزیک ایران 1389، ایران، همدان
20
احمد انصاری، هادی اسلامی زاده، کوروش قیصری (1389) انرژی پتانسیل در سنتز هسته های فوق سنگین جزیره پایداری با فرآیند همجوشی کنفرانس فیزیک ایران 1389، ایران، همدان
21
هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی، کوروش قیصری، احمد انصاری (1389) برآورد تعداد نوترونهای خروجی در فرآیندهای شکافت القایی هسته های سنگین کنفرانس فیزیک ایران 1389، ایران، همدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
علیرضا سترگ، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1399) مطالعه سنتز هسته نوبیلیم No طی فرایند همجوشی 48Ca با 208Pb
4
عظیمه ناصحی، هادی اسلامی زاده، مهدی سلطانی (1399) محاسبه ترازهای انرژی هسته های 24Ne,24Na,24Mg,24si با استفاده از کد OXBASH
5
میلاد دشمن زیاری، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1399) رفتار مغناطیسی یک نانو نقطه فرومغناطیسی بیضوی دارای نقص
6
علیرضا مسیگر، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1398) شبیه سازی فرایند شکافت هسته برانگیخته197Tl در چارچوب مدل آماری تصحیح شده
7
حانیه عباسی، هادی اسلامی زاده، کوروش قیصری (1398) محاسبه ضریب پخش با استفاده از نتایج شبیه سازی قلب یک راکتور حرارتی
8
9
صحرپور هدا، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1397) بررسی بازگشت مغناطش در نانونقطه های مثلثی پرمالوی
10
11
سجاد فلاحتی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1397) محاسبه نیروی واندر والس بین دواتم
12
الهام احدی، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1396) برآورد زمان شکافت هسته برانگیخته 242Pu با در نظر گیری اثرات پوسته ای
13
نادیه عبدالهی، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1396) بررسی فرآیند همجوشی یون ca 48 با هسته pu242 جهت سنتز هسته فوق سنگین Fl290
14
15
16
احمدی قیداری الهام ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1396) بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوبلوری نیکل-آهن - مس
17
18
باقری رونیزسفلا فروزان ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1395) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هستهای Cm بامطالعه احتمال ورود به حالتهای ایزومری
19
20
21
22
23
فاطمه نوشادی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1394) محاسبه میزان کسیل خود به خودی یک اتم بین دو تیغه دی الکتریک نیمه بی نهایت
24
فاطمه نوشادی، حسین فالی نژاد، هادی اسلامی زاده (1394) محاسبه میزان گسیل خودبه خودی یک اتم بین دو تیغه دی الکتریک نیمه بی نهایت
25
26
شهاب افروخته، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1394) مطالعه سنتز هسته های 262Sg خلق شده در فرایندهای همجوشی54Cr 208Pb
27
مهدی مظفری، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1394) مطالعه بهره ایزومرهای شکلی 240Am تولید شده در فرایندهای همجوشی d 240Pu
28
شهاب افروخته، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1394) مطالعه سنتز هسته های Sg 262 خلق شده در فرایندهای همجوشیPb 208 Cr 54
29
30
سید محمد جواد موسوی اعظم ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1393) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هسته ای Pu در چارچوب مدل آماری
31
سید محمد جواد موسوی اعظم ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1393) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هسته ای Pu در چارچوب مدل آماری
32
33
34
35
36
نجمه السادات کشفی حقیقی ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1392) مطالعه سنتز هسته 266Hs خلق شده در واکنشهای القایی یون سنگین
37
نجمه السادات کشفی حقیقی ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1392) مطالعه سنتز هستهHs 226 خلق شده در واکنش های القایی یون سنگین
38
حمیده دهقانی، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) مطالعه بازگشت مغناطش در نانو نقطه های مغناطیسی ناکامل
39
حمیده دهقانی، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) مطالعه بازگشت مغناطش در نانو نقطه های مغناطیسی ناکامل
40
طاهره خیاط، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بررسی بازگشت پذیری یک قرص مغناطیسی در مقایس نانو در حضور ناکاملی
41
طاهره خیاط، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بررسی بازگشت پذیری یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو در حضور ناکاملی
42
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
43
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
44
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
45
سپیده استادی، هادی اسلامی زاده، کوروش قیصری (1391) برآورد زمان شکافت هسته های 233Pa و 239Np در چارچوب مدل آماری
46
سید مجتبی موسوی ، هادی اسلامی زاده، مهدی سلطانی (1391) مطالعه عوامل موثر بر شکافت اتفاقی و شکافت واداشته هستههای سنگین
47
احمد انصاری، هادی اسلامی زاده، کوروش قیصری (1389) سنتز و بررسی خصوصیات واپاشی هسته های سنگین
48
ناهید رحیمی، کوروش قیصری، هادی اسلامی زاده (1389) مطالعه پتانسیل های موثر واکنش های پراکندگی mud+p و mup+d
49
سولماز هژبریان، مهدی سلطانی، هادی اسلامی زاده (1389) سیستماتیک پارامتر چگالی تراز در مدل BSFG
کتاب
1
هادی اسلامی زاده (1399) تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین شابک:978-964-01-1560-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس