01 مرداد 1403
حسين رعنايي

حسین رعنایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 07731223310
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال ، دانشگاه اُپسالا ، سوئد (1384 - 1388)
  عنوان رساله: مناسب سازی خواص مواد در مقیاس نانو
 • فوق لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: موجبرهای الکترونی در سامانه های مزوسکوپیک
 • لیسانس فیزیک کاربردی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1365 - 1370)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نانومغناطیس در لایه های نازک و چند لایه ای ها
 • رشد و مشخصه یابی ساختارهای چند لایه ای و ابر شبکه ها
 • مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژها و نانوکامپوزیت ها
 • علم سطح
 • شبیه سازی میکرومغناطیسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Hossein Raanaei (2024) Influence of Copper Additive on Structural and Magnetic Behavior of Ne80Fe20 Alloyed Powder METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL: 30; 1-9
2
سعید زارعی (مجقق پسادکتری)، حسین رعنایی (1402) فعالیت فوتو کاتالیستی آلیاژ گرافیت-آهن-تیتانیوم برای حذف آلودگی رنگی؛ مطالعات سنتز، مشخصه یابی و بهینه یابی پژوهش سیستم های بس ذره ای: 13; 1-11
3
4
Saeid Zarei, Hossein Raanaei, Mahmood Niad (2023) Investigation of mercury removal by Fe3O4@SiO2-NH2-GO-NC as magnetic nanocomposite INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS: 1121; 110665-...
5
Saeid Zarei, Hossein Raanaei, Reza Vatan Meidanshahi (2023) Photocatalytic activity of Zn-Cu-S alloy for the removal of dye pollutant: Synthesis, characterization, optimization and DFT insights MATERIALS RESEARCH BULLETIN: 162; 112175-...
6
Lennart Häggström, Hossein Raanaei, Saeed Kamali (2022) Mössbauer study of a ball-milled Co0.40Fe0.10Zr0.10B0.40 alloy JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 560; 169560
7
, Hossein Raanaei, Saeid Zarei (2021) Magnetic, morphological and thermal studies of nanostructured cobalt-based Co-Fe-Zr-Cu alloy prepared by mechanical alloying JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 548; 168992
8
9
Hossein Raanaei, , (2020) Nanostructured iron rich (Fe-Co)70 Mn10 Ti10 B10 mechanically alloyed powder: Synthesis and characterizations studies JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 1،9
10
, , , , Hossein Raanaei, Khodabakhsh Niknam (2019) Synthesis of pyrazol-quinazolinones and 2,3dihydroquinazolin4(1H)ones using CoAl2O4 nanoparticles as heterogeneous catalyst Journal of the Iranian Chemical Society: ; 2647،2658
11
12
Saeid Zarei, Mahmood Niad, Hossein Raanaei (2018) The removal of mercury ion pollution by using Fe3O4-nanocellulose: Synthesis, characterizations and DFT studies JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: ; 273،258
13
Hossein Raanaei, (2017) Synthesis and characterization of nanocrystalline Co-Fe-Nb-Ta-B alloy JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 151،144
14
, Hadi Eslamizadeh, Hossein Raanaei (2017) Study of synthesis, structural and magnetic properties of nanostructured (Fe67 Ni33)70 Ti10 B20 alloy JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 780،786
15
Hossein Raanaei, (2016) Morphology and magnetic behavior of cobalt rich amorphous/ nanocrystalline(Co–Ni)70Ti10B20 alloyed powders JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; ،
16
Hossein Raanaei, , (2015) Structural and magnetic evolution of nanostructured Co40Fe10Zr10B40 prepared by mechanical alloying JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 175،180
17
Hossein Raanaei, Hossein Eskandari, (2015) Structural and magnetic properties of nanocrystalline Fe–Co–Ni alloy processed by mechanical alloying JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; ،
18
, , , , Hossein Raanaei, , (2014) Mechanism of tailored magnetic anisotropy in amorphous Co68Fe24Zr8 thin films APPLIED PHYSICS LETTERS: ; ،
19
Hossein Raanaei, Hadi Eslamizadeh (2014) Influence of shape anisotropy on reversal process in coupled ellipsoidal magnetic dot array INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: ; 1،10
20
Hadi Eslamizadeh, Hossein Raanaei (2013) Study of fission dynamics in fusion–fission reactions ANNALS OF NUCLEAR ENERGY: ; 252،256
21
, , , Hossein Raanaei, , , , (2012) X-ray resonant magnetic scattering from patterned multilayers PHYSICAL REVIEW B: ; 064426-1،064426-9
22
, , Hossein Raanaei, , , , , (2011) Tailored magnetic anisotropy in an amorphous trilayer JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: ; 113908-1،113908-4
23
, Hossein Raanaei, , , (2010) Structural and magnetic properties of Co68Fe24Zr8=Al2O3 multilayers JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH: ; 580،586
24
, , , Hossein Raanaei, , (2010) Influence of titanium and vanadium on the hydrogen transport through amorphous alumina films JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: ; 239،244
25
, , , Hossein Raanaei, , , , (2010) Magnetic structure and diffracted magneto-optics of patterned amorphous multilayers PHYSICAL REVIEW B: ; 144434-1،144434-8
26
Hossein Raanaei, , , , , , (2009) Imprinting layer specific magnetic anisotropies in amorphous multilayers JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: ; 023918-1،023918-7
27
, Hossein Raanaei, , , , , (2009) Spin and orbital moment in amorphous Co68Fe24Zr8 layers PHYSICAL REVIEW B: ; 134402-1،134402-8
28
, , Hossein Raanaei, (2008) The influence of amorphous Al2O3 coating on hydrogen uptake of materials JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: ; 13،16
29
Hossein Raanaei, , , , (2008) Structural coherence and layer perfection in Fe/MgO multilayers JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER: ; 055212،055217
مقالات در همایش ها
1
مرضیه رحیمی، حسین رعنایی، وحید محمد حسینی (1397) اثر فرایند حرارتی برخواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو ساختار پایه آهن- کبالت چهاردهمین کنفرانس ملی ماده چگال انجمن فیزیک ایران
2
مرضیه رحیمی، حسین رعنایی، وحید محمد حسینی (1397) ویژگی ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe-Co-Mn-Ti-B هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
3
مرضیه رحیمی، حسین رعنایی، وحید محمد حسینی (1397) خواص ساختاری آلیاژ نانو بلوری پایه آهن- کبالت، تشکیل شده از منگنز،تیتانیوم و بور سی و چهارمین کنفرانس فیزیک ایران 1397
4
وحید محمد حسینی ، حسین رعنایی (1395) ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوساختارFe-Co-Ni پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژری
5
حسین رعنایی، مرتضی فخرایی (1395) بررسی ویژگی های ساختاری ومغناطیسی آلیاژ نانو ساختار پایه کبالت- آهن کنفرانس فیزیک ایران 95
6
حسین رعنایی، صادق عباسی (1393) چگونگی مشاهده برهم کنش دو قطبی در الگوی ساختاری نانو نقطه های جفت شده در فضای وارون پنجمین همایش بین المللی نانو (ICNN2014)
7
حسین رعنایی، صادق عباسی (1393) برهو کنش مغناطوایستایی عرضی در نانو نقطه های بیضوی جفت شده پنجمین همایش بین المللی نانو (ICNN2014)
8
حسین رعنایی، صادق عباسی (1393) توزیع میدان سویچینگ در یک نانونقطه مثلثی پرمالوی پنجمین همایش بین المللی نانو (ICNN2014)
9
حسین رعنایی (1393) فرایند بازگشت یک نانو حلقه پرمالوی : اثر مغناطش اولیه سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
10
11
12
طاهره خیاط، حسین رعنایی، حمیده دهقانی (1392) بستگی بازگشت مغناطش به شکل و موقعیت ناکاملی ها در یک نقطه مغناطیسی در مقیاس نانو کنفرانس فیزیک ایران 1392
13
حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده، هوگو انگوین، بیورگوین یوروارسون (1389) خلق ناهمسانگردی مغناطیسی اختیاری با استفاده از رشد القاء میدانی در بس لایه های آمورفی صفخه ای در مقیاس نانو دومین کنگره بین اتمللی علم و فناوری نانو
14
هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی، کوروش قیصری، احمد انصاری (1389) برآورد تعداد نوترونهای خروجی در فرآیندهای شکافت القایی هسته های سنگین کنفرانس فیزیک ایران 1389، ایران، همدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فاطمه سفیدبکتی ، حسین رعنایی، سعید زارعی (مجقق پسادکتری) (1401) رفتار حرارتی و مغناطسی آلیاژ نانو ساختار پایه آهن-کبالت
3
هاشمی سیده فخریه ، حسین فالی نژاد، حسین رعنایی (1400) تعیین پتانسیل برهمکنش بین دو مولکول غیرقطبی در حضور یک دیوار رسانا
4
5
دشتی نژاد ژیلا ، حسین رعنایی، پویا منشور (1400) بررسی رفتار ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو بلوری پایه آهن Fe70Zr15C15
6
میلاد دشمن زیاری، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1399) رفتار مغناطیسی یک نانو نقطه فرومغناطیسی بیضوی دارای نقص
7
8
9
دریانوردی مارال، پویا منشور، حسین رعنایی (1398) بررسی پدیده های فضایی دو بعدی با استفاده از نظریه گراف دید
10
11
صحرپور هدا، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1397) بررسی بازگشت مغناطش در نانونقطه های مثلثی پرمالوی
12
13
زینب آموده، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی، حسین رعنایی (1397) مطالعه بررسی خواص فیزیکی و ساخت ابررسانای گرم با استفاده از نانو ذرات
14
15
حاجی پور مریم ، حسین رعنایی، حسین فالی نژاد (1396) مورفولوژی آلیاژ فلزی نانوساختار ترکیب شده از کبالت-آهن-زیرکونیوم-مس
16
نادیه عبدالهی، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1396) بررسی فرآیند همجوشی یون ca 48 با هسته pu242 جهت سنتز هسته فوق سنگین Fl290
17
18
19
احمدی قیداری الهام ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1396) بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوبلوری نیکل-آهن - مس
20
علی اکبری امیر ، پویا منشور، حسین رعنایی (1396) رکوردها در سری های زمانی فرکتالی
21
باقری رونیزسفلا فروزان ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1395) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هستهای Cm بامطالعه احتمال ورود به حالتهای ایزومری
22
23
24
25
26
شهاب افروخته، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1394) مطالعه سنتز هسته های 262Sg خلق شده در فرایندهای همجوشی54Cr 208Pb
27
شهاب افروخته، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1394) مطالعه سنتز هسته های Sg 262 خلق شده در فرایندهای همجوشیPb 208 Cr 54
28
29
سید محمد جواد موسوی اعظم ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1393) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هسته ای Pu در چارچوب مدل آماری
30
سید محمد جواد موسوی اعظم ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1393) برآورد پارامتر چسبندگی ماده هسته ای Pu در چارچوب مدل آماری
31
32
33
34
35
نجمه السادات کشفی حقیقی ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1392) مطالعه سنتز هسته 266Hs خلق شده در واکنشهای القایی یون سنگین
36
نجمه السادات کشفی حقیقی ، هادی اسلامی زاده، حسین رعنایی (1392) مطالعه سنتز هستهHs 226 خلق شده در واکنش های القایی یون سنگین
37
حمیده دهقانی، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) مطالعه بازگشت مغناطش در نانو نقطه های مغناطیسی ناکامل
38
حمیده دهقانی، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) مطالعه بازگشت مغناطش در نانو نقطه های مغناطیسی ناکامل
39
40
طاهره خیاط، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بررسی بازگشت پذیری یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو در حضور ناکاملی
41
طاهره خیاط، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بررسی بازگشت پذیری یک قرص مغناطیسی در مقایس نانو در حضور ناکاملی
42
43
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
44
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
45
هورزاد فهندژ سعدی ، حسین رعنایی، هادی اسلامی زاده (1392) بازگشت مغناطش یک قرص مغناطیسی در مقیاس نانو
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس