04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان صنعت نفت و توسعة اقتصادي ، اجتماعي مناطق شمالي خليج فارس؛ مطالعة موردي خارك (1355-1335ش/1976-1956م)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله گنجینه اسناد
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله سعیدی نیا (نفر اول) ، احمد لعبت فرد (نفر دوم)

چکیده

هدف: این پژوهش بر آن است تا به بررسی وتبیین تأثیرصنعت نفت برروندتوسع?اقتصادی واجتماعی منطق?خارک بپردازد. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش تاریخی و با رویکرد تاریخ اقتصادی و تبیین داد ههای آماری و بر مبنای منابع کتابخان های، اسنادی و نشریات انجا مشده است. یافت هها و نتایج پژوهش: با انتخاب جزیر? خارک از سوی کنسرسیوم نفتی ب هعنوان مرکز بارگیری و صدور نفت خام،تأسیسات متعددی در این جزیره ایجاد شد. ورودصنعت نفت و شک لگیری این تأسیسات تأثیر آشکاری بر وضعیت اقتصدی واجتماعی آن مانند؛ دگرگونی درچهر? منطقه، ترکیب جمعیتی، وضعیت معیشتی،توسع?زیرساخ تها، ظهور طبقات جدید و افزایش مهاجرت داشته است. یافت ههای تحقیق نشان م یدهند، با پیشرفت صنعت نفت در این دوره و روند تحولات اقتصادی، اجتماعی حاصل از آن، خارک به بزر گترین بندر بارگیری وصادرات نفت خام ایران و یکی از بزر گترین بندرهای صادراتی نفت خام جهان تبدیل شد. حبی بالله سعید ینیا | احمد لعب تفرد چ?یده تحقیقات تاریخے فصلنام? گنجین? اسنا : د سال بیستم و ششم، دفتر سوم، )پاییز 1395 ( ، 115 - 98 تاریخ دریافت: 30 / 7/ 1394 تاریخ پذیرش: 17 / 5/ 1395 صنعت نفت و توسع? اقتصادی، اجتماعی مناطق شمالی خلیج فارس؛ مطالعه موردی خارک ) 1335 - 1355 ش/ 1956 - 1976 (