05 تیر 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1382 - 1385)
  • فوق لیسانس تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1372 - 1374)
  • لیسانس تاریخ ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1365 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
نازنین احمدیوسفی، حبیب اله سعیدی نیا (1402) درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر حوزه فرهنگی در برنامه های توسعه عمرانی کشور (1356-1335): مطالعه موردی رونق سینما پژوهشنامه تمدن ایرانی: سال ششم، شمارة دو (پیاپی 10 ،)پاییز و زمستان 1402; 35-73
2
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1402) رشد شهرنشینی درفرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ) بوشهر، 1340 - 1355 ش( پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: دوره 17 ، شماره 33; صص 195 - 220
3
حسین عبداله پور، حبیب اله سعیدی نیا (1402) مناسبات دولت انگلیس با خوانین حیات داودی با تأکید بر قراردادهای شرکت نفت ایران و انگلیس با آنها (از 1299ش/1920م تا 1320ش/ 1941م) پژوهش های تاریخی: سال پانزدهم، شماره سوم )پیاپی 59; 110-83
4
حبیب اله سعیدی نیا، سارا یارمهدوی (1402) ورود مدارس نوین به بنادر خلیجفارس و نقش دول خارجی در آن )مطالعۀ موردی بندر لنگه، از دور ناصری تا آغاز پهلوی( تاریخ ایران: سال 16 ، شماره 2،; 67-90
5
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا (1401) بررسی وضعیت عمد همالکی و خرد همالکی و انواع بهره مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 20 ، بهار و تابستان 1401; 15-28
6
محمدرضا عمرانی، حسن الهیاری، حبیب اله سعیدی نیا (1401) واکاوی خشکسالی و قحطی در نواحی شمالی خلیج فارس و واکنش ها نسبت به آن(1324-1317ش) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام: 31; 121-146
7
حبیب اله سعیدی نیا، دانیال آب یاری (1401) بررسی خاستگاه و مهاجرت طایفه خنسیر در کرانه های شمالی خلیج فارس پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی: سال 11، شماره1; 155-176
8
9
حاتمی فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1400) کارخانۀ اعتمادیه و تأثیر آن بر ساختار اقتصادیاجتماعی بوشهر در دورۀ پهلوی پژوهش های تاریخی: سال پنجاه و هفت ، دوره جدید، سال سیزده شماره چهارم; 93-114
10
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا (1400) پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شک لگیری شرک تهای سهامی زراعی در فارس تاریخ ایران: دوره 14 ، شماره 2، پاییز و زمستان; 133-154
11
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، الهام ملک زاده، حمید اسدپور (1400) تأثیر فعالیت های سازمان یافتة دولتی زنان بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان شهرستان دشتستان براساس اسناد نویافتة داخلی جستارهای تاریخی: سال 12 ، شمارة 1; 210 - 181
12
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا (1400) کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت بخشیدن به اصلاحات ارضی گنجینه اسناد: سال 31، دفتر 2; 42-86
13
حبیب اله سعیدی نیا، حسین عبداله پور (1400) قائدحیدر گناوهای و نقش او در تحولات سیاسی و اقتصادی کرانههای شمالی خلیج فارس در دورة زندیه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: سال نهم، شماره اول، پیاپی 18; 111-128
14
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا (1400) نقش روشنفکران بهبهان در انقلاب مشروطه پژوهشهای علوم تاریخی: سال 13، شماره1; 215-227
15
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، الهام ملک زاده (1399) تآسیس سازمان زنان بوشهر، مطالعه پژوهی: فعالیت های اجتماعی فرهنگی مراکز رفاه خانواده ( 1357-1345 هجری شمسی/1978-1966میلادی) پژوهش های تاریخی: شماره 4(پیاپی 48); 55-70
16
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا (1399) چال شهای اجرای اصلاحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ) 1341 - 1350 ش( گنجینه اسناد: پیاپی 30/2; 6-35
17
... ..., Habibollah Saeidinia, Mohmmad Reza Gholizadeh, Ali Rasoli (2020) Investigating the insight and method of historiography of Sadid al-Saltaneh Kababi Bandar Abbasi (1870-1941) TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS: 3; 1-12
18
علی شهوند، حبیب اله سعیدی نیا (1399) خوانشی نو از علل تعلیق برنامة هفت سالة اول تاریخ اسلام و ایران: ; 143،175
19
20
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا (1397) دراسة فی نشأة و توغل نشاط صوفی البستک و الجهانغیریة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: 42; 455-469
21
22
محمدرضا قلی زاده، حبیب اله سعیدی نیا، علی شهوند (1397) یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروز آباد در آبان1341 گنجینه اسناد: ; 52،87
23
حبیب اله سعیدی نیا، احمد لعبت فرد (1395) تاثیر پیدایش نفت بر مناطق نفت خیز جنوب ایران : مطالعه موردی گچساران (57-1332ش/ 79-1953م) تاریخ اسلام و ایران: ; 121149
24
25
حبیب اله سعیدی نیا، عبد الرزاق ملکی (1395) پیامدهای جنگ جهانی دوم بر مناطق کرانه ای و پس کرانه ای خلیج فارس مطالعات تاریخی جنگ: ; 73،94
26
حبیب اله سعیدی نیا، عبدالرزاق ملکی (1391) مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی) پژوهش های تاریخی: شماره 3 (پیا پی 15); 27-42
27
حبیب اله سعیدی نیا (1390) تجارت تریاک در بنادر شمالی خلیج فارس (1291-1343/1874-1924) تاریخ اسلام و ایران: شماره 9، پیاپی 91; 93-120
28
حبیب اله سعیدی نیا (1390) علل افول علمی تمدن اسلامی پژوهشنامه تاریخ اسلام: سال اول، شماره دوم; 93-118
29
حبیب اله سعیدی نیا (1388) تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورۀ قاجاریه تاریخ ایران: 63/5; 103-127
مقالات در همایش ها
1
نازنین احمدیوسفی، حبیب اله سعیدی نیا (1401) جایگاه حوزه فرهنگی در برنامههای عمرانی دوره پهلوی با تاکید بر اهمیت درآمدهای نفتی ) 1356-1327 ) نهمین همایش بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن خلیج فارس، گرجستان، جورجیا
2
حبیب اله سعیدی نیا، مجتبی الهی (1401) بررسی بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه خسرومیرزا بپطرزبورغ چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیان، فرهنگ و تاریخ، گرجستان، جورجیا
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فاطمه ترزده، حمیدرضا پیغمبری، حبیب اله سعیدی نیا (1402) فنون و آداب دریانوردی خلیج فارس در سده های نخستین اسلامی
3
علیرضا لیراوی، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) نقش خلیـج فـارس در گسترش نفوذ ایالات متحـده آمریکا در ایران
4
عبدالرسول زارعی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) ارتش ایران وتحولات آن ازافشاریه تا پایان قاجاریه
5
میترا زاهدی اهرمی نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1402) بررسی چگونگی شکل گیری و فعالیت های اجتماعی-فرهنگی سازمان زنان شیراز(1346-1357هـ.ش)
6
7
شیوا عبدی، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) بررسی چگونگی شکل گیری و فعالیت های سازمان زنان استان هرمزگان (1357-1345ه.ش)
8
کژال فرخنده نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1401) تاثیر صنعت گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر در دوره پهلوی
9
10
11
رضا زمانی، محمد منصوری مقدم، حبیب اله سعیدی نیا (1401) سیاست های امنیتی دولت انگلستان در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دوم )1971-1945)
12
محبوبه خدرزاده، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1400) تاریخچه مدارس دخترانه استان بوشهر
13
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، الهام ملک زاده (1400) بررسی فعالیت‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوشهر در دورۀ پهلوی؛ مطالعۀ موردی: سازمان زنان بوشهر
14
رقیه پاشوی ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1400) خروج انگلستان از منطقه خلیج فارس و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن (1968-1975 م)
15
16
علیرضا تقی زاده ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1400) بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بنادر تنگستان در دورة قاجار و پهلوی
17
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1400) بررسی نقش و عملکرد نماینـدگان بهبهـان و کهگیلـویه در مجلس شورای ملی از مجلس سوم تـا پایـان دوره پهلوی
18
سعید کبگانی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1399) تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تحولات آن در دوره پهلوی
19
حسین زارعی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی بینش و روش تاریخ نگاری سدیدالسلطنه کبابی بندرعباسی (1249 ش. 1320 ش.)
20
21
زارعی غلامحسن ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1398) اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناحیه ماندستان در دوره قاجار و پهلوی
22
23
24
زینب زمردین، علی رسولی، سید حسین حسینی فر ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1398) نقش زنان در فعالیت های اقتصادی در فارس (1332ش – 1285ش )
25
زینب قنبری نژاد، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر (1340-1357)
26
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا، حسن الهیاری، علی رسولی (1398) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
27
28
زهره مهتدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1397) بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دالکی در دوره پهلوی (1375-1304)
29
30
31
هاجر خلیفه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1397) تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های آمریکا در منطقه خلیج فارس (1370- 1357ش/ 1991- 1978م)
32
33
حمید احمدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1396) بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بندر دیر در دوره پهلوی
34
ام البنین پروانه ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1396) بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندر کنگ در دوره قاجار و پهلوی اول
35
سمیه شریف، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1396) نقش پایگاه دریایی بوشهر در استقرار امنیت و رونق تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
36
نرگس امیری، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1395) بندر قلهات و تحولات سیاسی اقتصادی در خلیج فارس سده های هفتم تا نهم ه. ق
37
ذاکری یاسر، حبیب اله سعیدی نیا، محمدرضا قلی زاده (1394) بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی گناوه با تاکید بر پدیده قاچاق در دوره پهلوی
38
خلفات فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1394) تجارت تریاک در خلیج فارس در دوره پهلوی
39
بهاره پاهنگ، علی رسولی، مهدی بنایی، حبیب اله سعیدی نیا (1394) قاچاق کالا در بنادر شمالی خلیج فارس (1320-1304ه ش)
40
اسلام دوست علیرضا ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهر در 8 سال جنگ عراق و ایران
41
صادقی عبدالحسین، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) نقش شرکتهای خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دورخ قاجار
42
دهقانی سیروس، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1394) روابط بوشهر و کویت
43
هاشمی سیده رباب ، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1394) تررسی شکل گیری تشکیلات اتاق اص اٌف ت شَ رْ در د رٍ پ لْ یَ
44
سعیده نظری، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1393) اتاق بازرگانی بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
45
46
47
48
49
زنده بودی فریبا ، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1392) پدیده مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج فارس در قرن بیستم
50
51
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهردر عصر قاجار
52
لیلا عالیشوندی، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) نقش بندر لنگه در تجارت خلیج فارس در عصر قاجار
کتاب
1
علی شهوند، حبیب اله سعیدی نیا، حجت پارسا، محمدرضا قلی زاده (1401) تحولات تاریخی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران دوره پهلوی شابک:978-600-7544-38-9
2
3
حبیب اله سعیدی نیا (1392) کشتی رانی کارون شابک:978-600-121-365-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1389 - 1394)
  • مدیر گروه تاریخ (1386 - 1387)
  • مدیر گروه معارف اسلامی (1381 - 1386)
بیشتر