01 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان چال شهاي اجراي اصلاحات ارضي در فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج فارس ) 1341 - 1350 ش(
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
صالحات ارضی، استان بوشهر، استان هرمزگان.
مجله گنجینه اسناد
شناسه DOI 10.22034/GANJ.2020.2421
پژوهشگران زینب قنبری نژاد (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم)

چکیده

هدف: گزارش ابعاد و روند اجرای اصلاحات ارضی و مشکلات آن در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس. روش/ رویکرد پژوهش: برای گر دآوری داد هها، منابع آرشیوی و کتابخان های بررسی شده است. یافت هها و نتیج هگیری: اصلاحات ارضی در این منطقه تح تتأثیر حوادث فارس و برنامۀ سرکوب مالکان و خوانین منطقه در آرامش و بدون مخالفت پیش رفت. اکثر مالکان بدون مخالفت و داوطلبانه اسناد مالکیت خود را به سازمان اصلاحات ارضی تحویل دادند گرچه برخی کوشیدند با رشو هدادن به مأموران اصلاحات ارضی منافعی برای خود حفظ کنند. نبود سازمان مستقل اصلاحات ارضی در مرکز و بخ شها و کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی آموز شدیده پیشبرد اصلاحات را دشوار کرد.