04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان علل افول علمي تمدن اسلامي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تمدن اسلامی، توسعهی علمی، اییا علمی، باززایی علمی، نظام تاریخی
مجله پژوهشنامه تاریخ اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله سعیدی نیا (نفر اول)

چکیده

تمدن اسلامی پس از شکلگیری و پشت سر گذاشتن چند قرن درخشش در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، از قرون میانه به بعد با موانع و مشکلاتی روبرو گردید که موجب شد تا بعا وجعود دارا بعودن دسعتاوردهای گرانمایعه و پرورش اندیشمندان فراوان دچار افت و افول گردد و نتواند متناسب با مقتضیات زمعان، زمینههای لازم را برای توسعهی همه جانبه جامعه اسلامی فراهم سازد. دربارهی افول تمدن اسعلامی، دیعدگاههای مختلفعی مرعرش شعده اسعت. هعر یع از نویسندگان، با نگاه خاصی به بررسی پدیدهی افول تمدن اسلامی پرداختهانعد و علعل و عوامل مختلفی را در این افول دخیل دانستهاند؛ ولی در میان تحلیلهای صورت گرفته، کمتر به علل افول علمی تمدن اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش بر آن است تعا ضمن بررسی و تحلیل علل علمی افول تمدن اسلامی، راهکارههای لازم بعرای اییعای تمدن اسلامی را نیز ارائه نماید. نگارنده بر این بعاور اسعت کعه مسعائل علمعی، نقعش عمدهای هم در اعتلا و درخشش تمدن اسلامی و هم در افول این تمدن بزرگ داشعته است و یکی از مهمترین راههای اییای تمدن اسلامی را نیز رف این موان و یرکت در جهت توسعه علمی می داند.