04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناحیه ماندستان در دوره قاجار و پهلوی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ناحیة ماندستان، تاریخ اجتماعی، خلیج فارس، خوانین دشتی
پژوهشگران زارعی غلامحسن (دانشجو) ، علی رسولی (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

سرزمین های اطراف رود مند، واقع در محدوده ای میان آخرین ارتفاعات زاگرس تا آب های خلیج فارس را ماندستان می گویند. شرایط اقلیمی این ناحیه از قبیل آب و هوا، جنس خاک و پوشش گیاهی مانند سایر نواحی حاشیه خلیج فارس از گونه جنب حاره ای است اما تفاوت هایی با نواحی اطراف خود دارد. شاید همین تفاوت های به ظاهر ناچیز اقلیمی در طول دوره ای طولانی از سکونت باعث شده تا سکنه ماندستان منش و رفتار متفاوتی در قیاس با همسایگان خود بیابند. این تفاوت های رفتاری در نهایت به نوعی استقلال فرهنگی منجر شده که بر بنیادی از ویژگی های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی استوار است. تحقیق حاضر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این ناحیه و کیفیت تأثیرپذیری آن از تبدلات خلیج فارس و ایالت فارس در طول حکومت قاجار و پهلوی را بررسی می کند. اطلاعات لازم برای این تحقیق به چند طریقه جمع آوری شده است که شامل مطالعات کتابخانه ای، بازدیدهای میدانی، مصاحبه ها و استفاده از اسناد مختلف است. این اطلاعات به روش تطبیقی –مقایسه ای تحلیل شده است.