04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بندر قلهات و تحولات سیاسی اقتصادی در خلیج فارس سده های هفتم تا نهم ه. ق
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بندر قلهات، ملوک هرموز، خلیج فارس، تجارت خلیج فارس
پژوهشگران نرگس امیری (دانشجو) ، علی رسولی (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

تحولات خلیج فارس در سده های هفتم تا دهم عمدتاً معطوف به تأسیس حکومت ملوک هرموز و گسترش جایگاه سیاسی و اقتصادی آن بود. در بخش اعظم این دوره جزیرة هرموز به عنوان مرکزیت سیاسی و اقتصادی خلیج فارس نقش ایفا کرد. یکی از شهرهای قلمرو ملوک هرموز بندر قلهات در ساحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان بود که در این دوره به بندری پر رونق تبدیل شد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه بندر قلهات در تحولات و اوضاع مزبور می پردازد و این پرسش را مطرح می کندکه بندر قلهات چه نقشی در تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در سده های هفتم تا دهم هـ.ق ایفا کرد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش این فرضیه پیگیری شد که بندر قلهات با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در تحولات فوق نقشی قابل توجه داشته است. پژوهش با روش تاریخی، تکنیک کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی به انجام رسید. پس از بررسی شواهد این نتیجه حاصل شد که موقعیت ممتاز جغرافیایی بندر قلهات به موفقیت های نظامی و استمرار حیات سیاسی و اقتصادی ملوک هرموز در خلیج فارس کمک کرده و از این طریق در تحولات خلیج فارس در سده های هفتم تا دهم ه.ق تأثیر گذاشته است.