04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان نقش روشنفكران بهبهان در انقلاب مشروطه
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مشروطه، بهبهان، قانون اساسی، مجلس، دولت ملی.
مجله پژوهشهای علوم تاریخی
شناسه DOI 10.22059/jhss.2021.306571.473288
پژوهشگران حیدر بابلی نیا (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم)

چکیده

دو نفر از روشنفکران بهبهان که در انقلاب مشروطه نقش داشتند ابوطالب بهبهانی و میرزا معینالاسلام از قانون- ،» رسالهای دربارۀ حکومت قانون « یا » منهاج العلی « بهبهانی بودند. ابوطالب بهبهانی با کتاب خواهی، مجلس و مشروطه سخن بهمیان آورده و سعی در تشویق و تحریک ناصرالدینشاه پادشاه قاجار مفتاح التمدن فی « به انجام اصلاحات و تغییر و تحول داشته است. معینالاسلام بهبهانی هم با کتاب یا کلیدهای پیشرفت در سیاست اجتماعی، اندیشههای سیاسی دوران مشروطه و پس از » سیاسه المدن پیدایش « آن را موردتوجه قرار داد. وی مسائل سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه و مفاهیمی چون اصلاحات در ایران و چالشهای مشروطه بعد از پیروزی آن را ،» وکلای ملی « ،» ارتش ملی « ،» ملت موردمطالعه و بررسی قرار داده است. سؤال پژوهش حاضر این است که ابوطالب و معینالاسلام بهبهانی از روشنفکران بهبهان چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتهاند. و این پژوهش بر این فرض مبتنی است، ابوطالب بهبهانی به عنوان یک نظریهپرداز، در تدوین مبانی و تشکیل مفاهیم مشروطه، و میرزا معین- الاسلام بهبهانی به عنوان یک اصلاحگر در تدوین راههای بهبود و اصلاح نظام مشروطه نقش اساسی داشتهاند. روش تحقیق حاضر در این مقاله، توصیفی و تحلیلی است و ماهیتی کیفی دارد، تکنیکهای این تحقیق نیز با توجه مقتضیات، بیشتر به شیوۀ کتابخانهای بوده است.