04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان كنگرۀ دهقانان: تلاش دولت براي مشروعيت بخشيدن به اصلاحات ارضي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اصلاحات ارضی؛ کنگرۀ دهقانان؛ محمدرضاشاه پهلوی؛ علی امینی؛ حسن ارسنجانی.
مجله گنجینه اسناد
شناسه DOI 10.30484/GANJ.2021.2668
پژوهشگران زینب قنبری نژاد (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم)

چکیده

هدف: بررسی و تبیین شک لگیری کنگرۀ دهقانان در سال 1341 و نتایج آن. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر ب هروش تاریخی و برمبنای فن مراجعه به اسناد و مدارک و جم عآوری اطلاعات از منابع کتا بخان های و با رویکرد تحلیلی و توصیفی انجام شد هاست. یافت هها و نتیج هگیری: کنگرۀ دهقانان یک سال بعداز اجرای اصلاحات ارضی، در تهران برگزار شد. در این کنگره دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود، طبقۀ جدید «دهقان » را پشتوانۀ حداکثری مناسبی دید تا مشروعیت اصلاحات ارضی را از خود آنان بخواهد؛ ه مچنین اصلاحاتی را که در دور ههای قبل ب هدلیل مخالفت طبقۀ حاکمِ ملّک و اقلیتی از جامعۀ شهری ناکام مانده بود، این بار با جلب نظر اکثریت طبقۀ جامعه یعنی طبقۀ جدید «دهقان » ب هتصویب ملی برساند.