04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قحطی در کرانهها و پسکرانه های شمالی خلیج فارس 1317 تا 1324 ه.ش.(
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس، نواحی شمالی، قحطی، مهاجرت، مرگ ومیر.
پژوهشگران محمدرضا عمرانی (دانشجو) ، حسن الهیاری (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

یکی از دوره های حساس در حیات اجتماعی اقتصادی خلیج فارس سالهای پایانی حکومت رضاشاه و سالهای - آغازین حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. همزمانی خشکسالی با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین باعث شد تا پدیدۀ مذکور شئون مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی سکنه کرانهها و پسکرانههای شمالی خلیج فارس را به شکل بیسابقهای تحت تأثیر قرار دهد. مسالۀ پژوهش حاضر بررسی و تبیین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قحطی در بنادر شمالی خلیج فارس در فاصلۀ سالهای 1317 تا 1324 ه.ش. می باشد. این پژوهش که به روش تحلیل تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانهای، اسناد آرشیوی و نشریات نگاشته شده در پی آن است که پیامدهای مذکور را بررسی و تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهند این قحطی باعث کمبود شدید مواد غذایی و مرگومیر قابل توجه سکنه در کرانه ها و پس کرانه های شمالی خلیج فارس از حد فاصل استان هشتم)هرمزگان( تا مناطقی از استان هفتم، لارستان و بوشهر، شده است. همچنین این رویداد، گسترش ناامنی در این مناطق را به دنبال داشت. تداوم خشکسالی و قحطی باعث شد تا سکنه مناطق فوق برای فرار از بحران به استان ششم)خوزستان( مهاجرت نمایند. این رویداد متکی بر فعالیت گسترده صنعت نفت در خوزستان و امید کسب درآمد در آنجا بود.