24 تیر 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير فعاليت هاي سازمان يافتة دولتي زنان بر جايگاه فرهنگي، اجتماعي زنان شهرستان دشتستان براساس اسناد نويافتة داخلي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
شورای عالی زنان ، سازمان زنان، زنان دشتستان، کمیت ه های محلی، م راکز رفاه خانواده.
مجله جستارهای تاریخی
شناسه DOI
پژوهشگران پروانه شاهرخ مقدم (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم) ، الهام ملک زاده (نفر سوم) ، حمید اسدپور (نفر چهارم)

چکیده

با تشکیل شورایعالی زنان ایران در سال 1338 ش، کلیة جمعیت های زنان تحت پوشش آن شورا قرار گرفت. در شهرستان دشستان نیز شورایعالی از 1344 ش شروع به کار نمود. بعد از انحلال آن شورا، سازمان زنان برازجان در سال 1349 ش تشکیل و کلی ة امکانات شورایعالی به این سازمان منتقل گردید. مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین فعالیتهای 1344 است. در این - شورایعالی و سازمان زنان دشتستان در فاصلة زمانی سالهای 1357 پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی کتابخانه ای، اسناد آرشیوی و تاریخ شفاهی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود کهفعالیتهای شورایعالی و سازمان زنان چه تأثیری بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان دشتستان داشته است؟ دستاوردهای پژوهش نشان می دهد فعالیت های سازمان یافته شورای عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی ، برپایی کلاس ه ای آموزش حرفه ای، انجام جلسات مشاوره حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قراردادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند.