24 تیر 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان كارخانۀ اعتماديه و تأثير آن بر ساختار اقتصادياجتماعي بوشهر در دورۀ پهلوي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کارخانۀ ریسندیی وبافندیی، طبقۀ کاریر، مهاجرت، پهلوی، بوشهر.
مجله پژوهش های تاریخی
شناسه DOI 10.22108/JHR.2022.128927.2205Doi
پژوهشگران حاتمی فاطمه (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم) ، محمد منصوری مقدم (نفر سوم)

چکیده

در دوران پهلوی، صنعتی کردن کشور از اصلی ترین برنامه های دولت بود؛ بنابراین در این دوره به ساخت کارخانهه ههای نوین، به ویژه کارخانه های نساجی به علت اشتغال زایی و ارزش افزودۀ آن، در زمرۀ یکی از مهه تهرین شهاخه ههای صهنعت توجه شد. شهر بوشهر یکی از شهرهایی بود که برای ایجاد کارخانه های نساجی مناسب تشخیص داده شهد؛ پهد در سهال 1317 ش/ 1938 م، حسین ایگار کارخانۀ نساجی اعتمادیه را در این شهر به طور رسمی تأسید کرد. هدفهدف پژوهشپژوهش حاضرحاضر بررسیبررسی وو تبیینتبیین چگونگیچگونگی تأسید،تأسید، رونهد فعالیهت وو اثرههای کارخانهۀ ریسهندیی وبافنهدیی اعتمادیهاعتمادیه بربر اوضاعاوضاع اجتماعیاجتماعی وو اقتصادیاقتصادی بوشهربوشهر است. پرسشاست. پرسش اصلیاصلی نیزنیز ایناین است:است: چهچه عللعلل وو عهواملی باعه تأسهید شرکتشرکت ریسندییریسندیی وبافندییوبافندیی اعتمادیهاعتمادیه دردر بوشهربوشهر شد وشد و راهراه اندازیاندازی ایناین شرکتشرکت بربر اوضاعاوضاع اقتصادیاقتصادی وو اجتماعیاجتماعی ایهن شههر چه تأثیراتیچه تأثیراتی یذاشت؟یذاشت؟ فرضیۀفرضیۀ اصلیاصلی ایناین استاست کهکه سیاستسیاست هایهای صنعتیصنعتی سازیسازی دولهت پهلهوی موجهب تأسهید شهرکت ریسندییریسندیی وبافندییوبافندیی اعتمادیهاعتمادیه دردر بوشهربوشهر شدشد وو ایناین امرامر رونقرونق اقتصادیاقتصادی اجتماعیاجتماعی بوشهر را به دنبالبوشهر دنبال داشت.داشت. ایناین پژوهشپژوهش بابا روشروش توصیفیتوصیفی تحلیلیتحلیلی وو بابا تکیهتکیه بربر دادهداده هایهای اسنادیاسنادی آرشیوآرشیو سازمانسازمان اسهناد وو کتابخانهۀ ملهی ، اسهناد نویافتۀنویافتۀ محلی،محلی، نشریات،نشریات، منابعمنابع کتابخانهکتابخانه ایای وو متونمتون دست اول،دست اول، موضوع را بررسی و تحلیل می کند. یافتهیافته هایهای پژوهشپژوهش نشاننشان میمی دهددهد ایناین شرکتشرکت بربر ساختارساختار اقتصادیاقتصادی وو اجتماعیاجتماعی بوشهربوشهر تأثیرات چشمگیری یذاشتتأثیرات یذاشت وو علاوهعلاوه بر افزایشبر افزایش اشتغالاشتغال وو مهاجرت،مهاجرت، رشدرشد آیاهیآیاهی کاریرانکاریران وو شکلشکل ییهری طبقهۀ کهاریر شههری وو صهادرات کالاههای غیرنفتی راغیرنفتی را دردر ایناین شهر موجبشهر موجب شدشد .