04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه خسرومیرزا بپطرزبورغ
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
روسیه، قاجار، میرز امصطفی افشار، سفرنامه
پژوهشگران حبیب اله سعیدی نیا (نفر اول) ، مجتبی الهی (نفر دوم)

چکیده

روایت تمدن غرب در قالب سفرنامههای فارسی یکی از عوامل اصلی آشنایی ایرانیان با تحولات جهانی بود. نویسندگان این سفرنامهها ضمن بیان مشاهدات خود از پیشرفتها و جنب ههای گوناگون حیات دیگر جوامع، راهکارهایی نیز برای ترقی ایران ارائه میدادند. یکی از این سفرنامهنویسان دوران قاجار، میرز امصطفی افشار مشهور به بها ءالملک بود. او وقایع و مشاهدات مأموریت سیاسی خود به روسیه را تحت عنوان سفرنامه خسرومیرزا بپطرزبورغ به نگارش درآورد. مشاهده و تعمق در نوآور یها و تمدن روسیه و مقایسه آن با اوضاع ایران، موجب شگفتی و تأثر نویسنده گردید. نظر به نقش سفرنامهها در ایجاد تحولات نوگرایانه در دوره قاجار، بررسی مشاهدات، اوضاع اجتماعی و چیستی و چرایی پیشرفتهای روسیه از دید نویسنده این سفرنامه، موضوع اصلی پژوهش است. فرضیه تحقیق حاضر آن است که تعصبات ملی و مذهبی میرز امصطفی افشار در نوع نگاه و روایتگری او از روسیه تأثیری کم داشته است. یافت ههای این پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانهای بیانگر توصیف پیشرفتهای وسیع آموزشی، صنعتی و نظامی و در عینحال، معضلات اجتماعی روسیه بدون توجه به تعصبات دینی و خصومتهای میهنی از سوی نویسنده این سف رنامه میباشد.