04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش خلیـج فـارس در گسترش نفوذ ایالات متحـده آمریکا در ایران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس، ایران، آمریکا، غرب آسیا، نفت
پژوهشگران علیرضا لیراوی (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور)

چکیده

با ورود آمریکا به قرارداد خط قرمز سال 1928 که همکاری و سرمایه گذاری شرکت های نفتی بزرگ در مناطق نفتی تازه کشف شده بود. موضوع گسترش نفوذ آمریکا در خلیج فارس و بعدها در ایران مطرح شد. زیرا می خواست با استفاده از نفوذش در حوزه خلیج فارس به ثروت عظیم انرژی این منطقه سلطه پیدا کند؛ لذا این پژوهش باهدف شناخت و تحلیل سیاست های آمریکا در خلیج فارس، سپس بررسی و شناخت راه های نفوذ آمریکا در ایران باتکیه بر خلیج فارس و سرانجام شناخت تغییرات و تحولاتی که آمریکا در حوزه خلیج فارس و ایران ایجاد کرد ارائه گردیده است. با توجه به این هدف، مسئله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش خلیج فارس در گسترش نفوذ آمریکا در ایران در سال های 1928 تا 1979 می باشد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع اصلی و اسناد آرشیوی داخلی و خارجی در پی پاسخ به این پرسش است که خلیج فارس چه نقشی در گسترش نفوذ آمریکا در ایران داشت و شرایط و تحولات جهانی و منطقه ای چه تأثیری بر نفوذ آمریکا در خلیج فارس و ایران داشتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آمریکا از قرارداد خط قرمز در سال 1928 به بعد اهداف خود در حوزه خلیج فارس و ایران دنبال و با سرمایه گذاری های مختلف، انعقاد قراردادهای نفتی، امنیتی کردن حوزه خلیج فارس، ایجاد نفوذ در دولت ها و افراد و نخبگان، لابی و حتی نظامی گری در خلیج فارس نفوذ خودش را در این منطقه و ایران تثبیت می کرد.