04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان درآمدهاي نفتي و تأثير آن بر حوزه فرهنگي در برنامه هاي توسعه عمراني كشور (1356-1335): مطالعه موردي رونق سينما
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
درآمدهای نفتی حوزه های فرهنگی، دولت، برنامه های عمرانی،سینما
مجله پژوهشنامه تمدن ایرانی
شناسه DOI
پژوهشگران نازنین احمدیوسفی (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم)

چکیده

پیدایش نفت یکی از پدیدههایی است که در دوران قاجار و پهلوی بر ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تأثیرگذار بوده است. در دوران پهلوی دوم، درآمدهای نفتی در قالب برنامههای عمرانی، تأثیر بسیار زیادی بر جای گذاشت؛ اما این تأثیر در حوزههای مختلف متفاوت و با فراز و نشیب زیادی همراه بود. یکی از حوزههای متأثر از درآمدهای نفتی، حوزه فرهنگی بود. باوجود نیاز متقابلی که میان برنامههای عمرانی و سینما بهعنوان ابزار معرفی و تبلیغات اقدامات دولت وجود داشت؛ اما در اختصاص درآمدهای نفتی به حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توازن برقرار نبود. هدف از این پژوهش تبیین اهمیت و جایگاه سینما در اقدامات اصلاحی دولت میباشد. مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین میزان تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر حوزه- های فرهنگی بهخصوص سینما می باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که درآمدهای نفتی بر برنامه های توسعه فرهنگی بهخصوص سینما چه تأثیری داشته است. یافتههای این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی توصیفی- تحلیلی و با تکیهبر منابع اصلی انجام پذیرفته است، نشان میدهد که در دوره پهلوی دوم به نسبت سایر حوزهها مبلغ اندکی از درآمدهای نفتی به حوزه فرهنگی تخصیصیافته بود.