08 آذر 1402
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي چالش ها و فرصت هاي ورزش بانوان استان بوشهر و راهكارهاي توسعه آن
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، محبوبه جهانیان (نفر دوم) ، سیده راضیه موسوی (نفر سوم)

چکیده

عدم تحرک جسمانی بانوان یعنی محروم شدن بخش مهم جامعه از سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش ها و فرصت های ورزش بانوان بوشهر و راهکارهای توسعه آن می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورشکاران و مربیان بوشهر تشکیل می دادند که بصورت تصادفی تعداد 375 نفر از آن ها بعنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته موانع و چالش های ورزش بانوان پاسخ دادند. این پرسشنامه چالش های ورزش بانوان را در پنج عامل سازمانی و مدیریتی، نیروی متخصص، محیطی، اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار داد. پایایی پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کروتباخ 91/0 بدست آمد. از تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل بعنوان مانع و چالش فراروی ورزش بانوان، عامل سازمانی و مدیریتی با میانگین27/1±92/3 بود. عدم وجود مشاور پزشکی در اماکن ورزشی با میانگین 23/1±84/3 در اولویت اول چالش های ورزش بانوان از بعد سازمانی و مدیریتی معرفی شد. از نظر نمونه های تحقیق در عامل نیروی متخصص، عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان با تجربه با میانگین 21/1±61/3 بعنوان اولین اولویت در چالش ها و موانع ورزش بانوان بوشهر معرفی شد. همچنین کیفیت پایین تجهیزات ورزشی ( با میانگین 33/1±72/3 ) و شرایط نامناسب آب و هوایی ( با میانگین 07/1±54/3 ) بعنوان مهم ترین اولویت ها و چالش های عامل محیطی گزارش شد. در عامل روانشناختی عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزشی با میانگین 15/1±86/3 بعنوان مهم ترین اولویت گزاش شد. عدم حمایت و تشویق خانواده با میانگین 44/1±27/3 بعنوان مهم ترین اولویت عامل اجتماعی گزارش شد. برا اساس نتایج این تحقیق، برای رفع چالش های ورزش بانوان ابتدا می بایست در بخش سازمانی و مدیریتی اداره ورزش و جوانان تاکید کرد.