08 آذر 1402
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا + 11 بر قدرت ایزومتریک عضلات مفصل زانو در فوتبالیست های حرفه ای در اصفهان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول)

چکیده

مقدمه: مفصل زانو یکی از شای عترین نقاط بروز آسیب در فوتبالیس تها است که قدرت عضلانی به عنوان یکی از مه مترین عوامل پیشگیری از آسیب های عضلانی و رباطی م یباشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا + 11 بر قدرت ایزومتریک عضلات همسترینگ و چهار سر ران فوتبالیست های مرد جوان حرفه ای ایران بود. مواد و رو شها: 24 فوتبالیست حرفه ای در قالب دو گروه تجربی و شاهد به صورت هدفمند انتخاب و گروه تجربی، برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا + 11 را به مدت 2 ماه، 3 جلسه در هفته در زمان عصر اجرا کردند. قدرت ایزومتریک عضلات هر دو گروه قبل و بعد از برنامه تمرینی به وسیله و Independent t ،Paired t 60 و 90 درجه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمو نهای ، دستگاه بایودکس مدل 3 در سه زاویه 30 برای تجزیه و تحلیل داد هها استفاده گردید. Two way repeated measure ANOVA یافته ها: در گروه تجربی، قدرت ایزومتریک عضلات چهار سر در زاویه 90 درجه آزمون نهایی به طور معنی داری بیشتر از پیش آزمون م یباشد در حالی که در قدرت عضلات همسترینگ پی شآزمون و پس آزمون در هیچ کدام از زوایا تفاوت معن یداری مشاهده نشد ؛(P = 0/004) 60 درجه ،(P < 0/ بین دو گروه تجربی و شاهد، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر در زاویه 30 درجه ( 001 .(P  0/005) مشاهده شد. در گروه تجربی در هر سه زاویه، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر (P = 0/ و 90 درجه ( 004 (P = 0/010) وجود داشت؛ به گونه ای که در عضلات چهارسر بیشترین مقدار حداکثر گشتاور در زاویه 90 درجه (P < 0/ و همسترینگ ( 001 (P < 0/001) 155 نیوتن متر) مشاهده شد. / 303/6 نیوتن متر) و در عضلات همسترینگ در زاویه 30 درجه ( 1 ) نتیجه گیری: به نظر م یرسد برنامه تمرینی فیفا + 11 بر افزایش قدرت عضلات چهار سر ران فوتبالیست های حرف های جوان مؤثر بوده است. افزودن تمرینات بیشتر با هدف افزایش قدرت عضلات همسترینگ به برنامه تمرینی فیفا + 11 توصیه م یشود.