08 آذر 1402
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير 4 هفته تمرين استقامتي بر تغييرهاي سطوح سرمي بتاتروفين و بافت پانكراس رتهاي ديابتي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش در پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، صمد اکبرزاده (نفر دوم) ، محسن ثالثی (نفر سوم) ، پرویز فرزادی نیا (نفر چهارم)

چکیده

از هورمون بتاتروفین به عنوان یک هدف درمانی جدید در بهبود عملکرد بافت پانکراس بیماران دیابتی نام برده می شود. در تحقیق حاضر سطوح بتاتروفین و تغییرهای پاتولوژیکی بافت پانکراس در رت های دیابتی به دنبال چهارهفته تمرین استقامتی ارزیابی شد.این تحقیق به روش تجربی انجام شد. تعداد 24 سر موش نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی و دیابتی تمرین استقامتیتقسیم شدند. پس از القای دیابت با استرپتوزوتوسین، گروه تمرینی چهار هفته روی تردمیل جوندگان به ورزش استقامتی پرداخته و غلظت سرمی بتاتروفین با استفاده از روش الایزا و بافت پانکراس به صورت کمی و کیفی بررسی شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شد. سطوح بتاتروفین گروه تمرین استقامتی افزایش معناداری .)P=0/ یافته ها: غلظت سرمی بتاتروفین در گروه کنترل دیابتی به طور معناداری کاهش یافت) 005 در گروه تمرین استقامتی میانگین .)P?0/ تمرین استقامتی تغییر معناداری در مقاومت به انسولین و عملکرد سلو لهای بتا ایجاد نکرد) 05 .)P=0/ نداشت) 47 تعداد و اندازه جزایر لانگرهانس و تعداد سلول های بتا بالاتر از گروه کنترل دیابتی بود و میزان آسیب های بافتی کمتر بود. تمرین استقامتی هرچند نتوانست افزایش معناداری در سطوح بتاتروفین ایجاد کند، با ای نحال تاثیر مثبتی بر بافت پانکراس نمونه های دیابتی داشت.