08 آذر 1402
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير يك جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسيدين، فريتين، آهن و هموگلوبين دختران ورزشكار
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
شناسه DOI
پژوهشگران رحمت الله میربلوچی (نفر اول) ، محسن ثالثی (نفر دوم) ، مجید چهارده چریک (نفر سوم) ، مریم کوشکی جهرمی (نفر چهارم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر پنجم)

چکیده

زمینه و هدف: ورزشکاران دختر در معرض خطر کمبود آهن هستند. هپسیدین یک تنظیم کننده مهم در هموستاز آهن کل بدن می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، آهن، فریتین و هموگلوبین دختران ورزشکار بود. مواد و روش ها: تعداد 30 دختر ورزشکار رشته دو و میدانی شهرستان شیراز به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی آزمودنی های تحقیق پس از 12 ساعت ناشتا، دو ساعت قبل از تمرین قبل، بلافاصله، 3 و 24 ساعت بعد از یک فعالیت ورزشی درمانده ساز شامل 6 تکرار 3 دقیقه ای بر روی تردمیل گرفته شد و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر به صورت ترکیبی تجزیه وتحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که در گروه تجربی هورمون هپسیدین پس از فعالیت افزایش معناداری یافت (001/=P) و بیشترین مقادیر آن نیز در 3 ساعت پس از فعالیت مشاهده شد (004/=P). آهن (001/=P)، فریتین (001/=P) و هموگلوبین (001/=P) نیز پس از فعالیت افزایش معنی دار یافتند، اما مقادیر هموگلوبین 3 ساعت پس از ورزش به مقادیر کمتر از پیش آزمون کاهش یافت (01/=P). نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین درمانده ساز می تواند تا 3 ساعت پس از تمرین باعث افزایش هورمون هپسیدین و از این طریق جذب و حفظ ذخایر آهن گردد.