30 تیر 1403
خدابخش نيكنام

خدابخش نیکنام

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Fatemeh Mohammadsaleh, , Abdol Reza Hajipour, , Khodabakhsh Niknam (2022) Organic/inorganic copper(I)-based ionic structures [cation] + [C u n C l n + 1 ] −: Efficient and versatile nanocatalysts for organic reactions JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: 962; 122271
2
3
4
Fatemeh Mohammadsaleh, Maryam Dehdashti Jahromi, Abdol Reza Hajipour, Seyed Mostafa Hosseini, Khodabakhsh Niknam (2021) 1,2,3-Triazole framework: a strategic structure for C–H/X hydrogen bonding and practical design of an effective Pd-catalyst for carbonylation and carbon–carbon bond formation RSC Advances: 11; 20812–20823
5
Dariush Saberi, Mohammad Bashkar, Arash Rezaei, Zohre Azizi, Khodabakhsh Niknam (2021) Guanine base stabilized on the magnetic nanoparticles as recyclable catalyst “on water” for the synthesis of spirooxindole derivatives JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: 4; 121912-...
6
Heshmatollah Alinezhad, Mohammad Reza Fakhimi Abarghouei, , Khodabakhsh Niknam (2020) Application of MEA, TEPA, and Morpholine Grafted NaY Zeolite as CO2 Capture Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering: 40; 581-592
7
Khodabakhsh Niknam, , , Dariush Saberi (2020) Recent advances in preparation and application of sulfonic acid derivatives bonded to inorganic supports Journal of the Iranian Chemical Society: ; 3095،3178
8
Dariush Saberi, , Niloofar Ghanaatzadeh, , Khodabakhsh Niknam (2020) Ruthenium/dendrimer complex immobilized on silica-functionalized magnetite nanoparticles catalyzed oxidation of stilbenes to benzil derivatives at room temperature APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; ،
9
Khodabakhsh Niknam, , , Dariush Saberi (2020) Recent advances in preparation and application of sulfonic acid derivatives bonded to inorganic supports Journal of the Iranian Chemical Society: ; ،
10
11
12
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Khodabakhsh Niknam, (2019) Synthesis and characterization of hydrophilic gilsonite fine particles for improving water-based drilling mud properties JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1،11
13
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Khodabakhsh Niknam, (2019) Improving the rheology, lubricity, and differential sticking properties of water-based drilling muds at high temperatures using hydrophilic Gilsonite nanoparticles COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS: ; ،
14
15
, , , , Hossein Raanaei, Khodabakhsh Niknam (2019) Synthesis of pyrazol-quinazolinones and 2,3dihydroquinazolin4(1H)ones using CoAl2O4 nanoparticles as heterogeneous catalyst Journal of the Iranian Chemical Society: ; 2647،2658
16
17
, , Khodabakhsh Niknam (2018) Nucleophilic ring-opening of epoxides: trends in -substituted alcohols synthesis Journal of the Iranian Chemical Society: ; 2033،2081
18
, , Dariush Saberi, Khodabakhsh Niknam (2018) FT-IR study and solvent-implicit and explicit effect on stepwise tautomerism of Guanylurea: M06-2X as a case of study SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 1،11
19
20
, , , Mohammad Abbasi, Khodabakhsh Niknam (2018) Full MP2 study of solvent implicit and explicit effect on tautomers of Dithio-Biuret PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; ،
21
22
23
24
25
Dariush Saberi, , Khodabakhsh Niknam (2018) C-O bond formation via oxidative-coupling pathway in eutectic mixture of choline chloride/urea as a green solvent JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 1،22
26
27
Mahmoud Nafisi Bahabadi, , , Khodabakhsh Niknam, Ali Johari (2017) Assessment of antibacterial activity of two different sizes of colloidal silver nanoparticle (cAgNPs) against Vibrio harveyi isolated from shrimp AQUACULTURE INTERNATIONAL: ; 463،472
28
Dariush Saberi, , Khodabakhsh Niknam (2017) One-Pot Solvent-Free Synthesis of Diaryl 1,2-Diketones by the Sequential Heck Oxidation Reaction of Aryl Halides with Styrenes Asian Journal of Organic Chemistry: ; 169،173
29
30
31
32
, , Dariush Saberi, Khodabakhsh Niknam (2017) Solvent-assisted intramolecular proton transfer in thiopurinol: application of M06-2X functional STRUCTURAL CHEMISTRY: ; ،
33
محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور ، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، علی جوهری (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس طب جنوب: ; 1،14
34
35
Dariush Saberi, , Khodabakhsh Niknam (2016) Oxidative self-coupling of aldehydes in the presence of CuCl2/TBHP system: direct access to symmetrical anhydrides TETRAHEDRON LETTERS: ; 566،569
36
Khodabakhsh Niknam, , (2016) Synthesis of 2,3,4,5tetrasubstituted pyrroles and 1,4dihydrotetraarylpyrazines using acidic alumina as a heterogeneous catalyst Journal of the Iranian Chemical Society: ; 1953،1961
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Khodabakhsh Niknam, , , Abbas Jamali (2013) Silicabonded Npropylpiperazine sodium npropionate as recyclable catalyst for synthesis of 4Hpyran derivatives CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS: ; 2245،2254
58
59
60
61
62
63
64
مقالات در همایش ها
1
احسان پاکدامن، شهریار عصفوری، رضا آذین، خدابخش نیکنام (1397) تولید نانوذرات گیلسونایت آبدوست شده با استفاده از فرایندهای اصلاح سطح و آسیاب سیاره ای شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2
ندا منوچهری، داریوش صابری، خدابخش نیکنام (1395) تشکیل پیوند آمیدی در حلال های سبز نوزدهمین کنگره شیمی ایران
3
خدابخش نیکنام، محمد بشکار (1395) سنتز اسپیرواکسوایندول پیریمیدین ها با اسیدهای جامد در محیط آبی نوزدهمین کنگره شیمی ایران
4
هاجر هاشمی، خدابخش نیکنام، داریوش صابری (1395) یک روش موثر برای تهیه ترشیو بوتیل پراسترها از واکنش بنزیل سیانیدها و ترشیوبوتیل هیدروپراکسید نوزدهمین کنگره شیمی ایران
5
ندا منوچهری، داریوش صابری، خدابخش نیکنام (1395) تشکیل پیوند آمید در حلال های قطبی نوزدهمین کنگره شیمی ایران
6
7
عباس جمالی، مهدی محمدی، خدابخش نیکنام، فاطمه جعفری، سکینه آویژگان (1395) استخراج و خالص سازی فیکوسیانین از پلاتنیس اسپیرو سیانوباکتریای تازه پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
8
خدابخش نیکنام، فاطمه شجاعیان، محسن خاتمی نژاد (1394) مایع یونی بعنوان کاتالیزور کارا و قابل بازیافت براس سنتز پلی هیدروکینولین ها در دمای اتاق هجدهمین کنگره شیمی ایران
9
10
11
سید علی رضا حسینی ، خدابخش نیکنام، عباس جمالی، سما چراغی (1393) بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی باکتریال عصاره آلکالوئیدی استخراج شده از جلبک دریایی جمع آوری شده از سواحل دریایی بوشهر هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12
13
خدابخش نیکنام، سکینه منصوری (1393) جفت شدن یکسان الکین ها با استفاده از نانوذرات مس بعنوان کاتالیست بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران
14
خدابخش نیکنام، سکینه منصوری (1393) احیای ترکیبات نیترو اروماتیک ها با استفاده از نانوذرات پالادیوم بعنوان کاتالیست بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران
15
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، محمد صادقی (1393) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
16
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1393) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
17
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1392) اثر غلظت اسید بر خواص فیزیکی SBA-15 در شرایط سنتز موتاه زمان هضم 8 امین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
18
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1392) = 8 امین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
19
داریوش صابری، خدابخش نیکنام (1392) غیر متحرک کردن ناندذرات پالادیوم روی سیلیگاژل گرفت شده با 15-کرون-5 ..... شانزدهمین کنگره شیمی ایران
20
21
نسیم برازجانی، خدابخش نیکنام (1392) سنتز شبه چهار جزیی بنزوپیرانوپیریمیدین ها در حضور سیلیکای پیوند شده با سولفونیک اسید بیستمین سمینار شیمی آلی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
سیده حکمت موسوی، محمد رضا محمدی زاده، خدابخش نیکنام (1399) سنتز تک ظرف و کارای هتروسیکل های جدید نیتروژن و اکسیژن دار
2
3
احسان پاکدامن، رضا آذین، شهریار عصفوری، خدابخش نیکنام، عباس روحی (1399) سنتز و مشخصه سازی گیلسونایت آب دوست برای بهبود خواص گل های حفاری پایه- آبی در شرایط دمای بالا
4
الهه مولایی، خدابخش نیکنام، محسن عدالت، عبدالمحمد مهران پور (1397) انتقال گروه کربونیلی به آریل هالیذها در حضور نانو کاتالیزور فلزی
5
6
7
فاطمه استوار، احمد آذری، احمد جامه خورشید، حسین اسکندری، خدابخش نیکنام (1396) تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
8
ندا منوچهری، داریوش صابری، خدابخش نیکنام (1396) سنتز پیوند های C-N و C-O از مسیر جفت شدن اکسایشی در حلال های فراز ود گداز
9
10
11
12
13
محمد شهریارزاده، ابوالحسن رزمی نیا، خدابخش نیکنام (1394) کنترل بهینه باتری های لیتیوم یون با مدل سازی مرتبه کسری
14
15
16
17
مرجان زارعی، نجمه نوروزی، خدابخش نیکنام (1393) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن-هترواتم کاتالیز شده با نیکل
18
19
20
21
22
23
24
25
26
پریسا ابول پور ، خدابخش نیکنام، علیرضا حسنی نژاد (1392) استفاده از کاتالیزورهای هتروژن متصل شده به سیلیکاژل در سنتز نفتواکسازین .....
27
28
سمیه عباسی، عبدالمحمد مهران پور، خدابخش نیکنام (1392) سنتز مشتقات جدیدپیرازولینیم با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
29
سید عباس سجادی ، علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام (1392) سنتز و شناسایی سیلیکای مزومتخلخل منظم MCM-41
30
محمد صادقی، علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام (1392) سنتز و شناسایی سیلیکای مزومتخلخل منظم SBA-15
31
32
33
34
رویا مقامی فر، عبدالمحمد مهران پور، خدابخش نیکنام (1388) سنتز مشتقات جدیدی از رنگینه های پنتا متین سیانین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!