05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کاربرد برگی متانول روی ویژگی های ریخت شناسی و اجزای عملکردی گیاه سویا
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اجزای عملکرد ، سویا ، متانول
پژوهشگران ماندانا صالحی (نفر اول) ، لیلا کرمی (نفر دوم)

چکیده

دانه های سویا منبعی سرشاراز چربی هاو پروتئینهاهستند بنابراین هدف این مطالعهاستفاده ازراههایی بود کهبتواند عملکرداین گیاهرا بالا ببرد. دراین پژوهش گیاهان با محلول های متانولی الکل پاشی شدند. پس از گذشت دورهرشد رویشی وزایشی گیاهان برداشت شدند وویژگی های ریخت شناسی واجزای عملکردی آنها بررسی شد. نتایج نشان دادند که تیمارهای متانولی نتوانستند تغییرات معنی داری درارتفاع گیاهوتعداد گره در شاخهاصلی ایجاد کنند ولی تعداد شاخه های جانبی و ا جزای عملکردی در اثرتیمارهای متانولی به طور معنی داری افزایش یافت.