05 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Leila Karami, Mohammad Hedayat, gholamreza Abdi (2021) Effect of salinity and drought stress on morphological and biochemical properties of two Iranian fenugreek (Trigonella foenum– graecum) populations Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 49; 1-12
2
لیلا کرمی، محمد هدایت، سمیه فرح بخش (1399) ثر پرایمینگ اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و و یژگی های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشاء گوجه فرنگی (esculentun Lycopersicom پژوهش های بذر ایران: اول -سال هفتم; 165-179
3
4
5
Leila Karami, Mohammad Modarresi, Kohanmoo Mohammad Amin, , (2019) Polyploidy induction in German chamomile (Matricaria chamomilla L.) by herbicide trifluralin یافته های نوین در علوم زیستی: ; 311،319
6
7
, , , , , Leila Karami, , , , (2019) Sphingolipid biosynthesis modulates plasmodesmal ultrastructure and phloem unloading Nature Plants: ; 604،615
8
9
Hassan Habibi, , Leila Karami (2018) Analysis of Chemical Compounds and Antibacterial Effect of Five Medicinal Plant Essential Oils on Infectious Bacteria trends in pharmaceutical sciences: ; 51،58
10
Leila Karami, , Hassan Habibi (2017) Antibacterial Effect of Plantago Ovata and Lallemantia Iberica Seed Extracts against Some Bacteria research in molecular medicine: ; 32،36
11
لیلا کرمی، احمد مجد، صدیقه مهرابیان، محمد نبیونی، سعید ایریان، ماندانا صالحی (1391) خواص ضد جهشی عصاره های اتانولی و ابی گیاه حرا بر روی باکتری جهش یافته شالمونلا تیفی موریوم TA100 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: ; 68،76
12
13
مقالات در همایش ها
1
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ میکوریز) Glomus mosseae و Glomus intraradices ( بر برخی عوامل فیزیولوژک گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
2
آتشی راضیه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی (1400) تأثیر عصاره جلبک دریایی، موسیلاژ اسفرزه و دما بر کیفیت و عمر مفید انباری گوجه فرنگی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
3
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر نانوسیلیس و آب فعال شده با پلاسما بر کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
4
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر عصاره آویشن و جلبک روی کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
5
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر بستر کشت و عصاره بر روی فنل و فلاونوئید کل در گیاه نعناع فلفلی )piperita L. دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
6
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر کاربرد جلبک دریایی و گیاه مورینگا بر روی صفات کاروتنوئید و وزن تر و خشک گیاه )Mentha piperita L.( نعناع فل دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
7
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه( Glomus intraradices و Glomus mosseae ) ای بر برخی صفات فیزیو-بیوشیمایی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
8
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه ای ( Glomus intraradices و Glomus mosseae )بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
9
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیرمیکوریزا برمحتوای رنگدانه های کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
10
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر جلبک دریایی و عصاره برگ مورینگا بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
11
لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1397) بررسی تاثیر تغییرات زیستگاهی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه های دانه رست گیاه حرا در دو منطقه بردخون و عسلویه اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
12
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت (1397) تاثیر شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی شنبلیله اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران
13
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت (1396) مروری بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
14
لیلا کرمی، رضا محمودی (1396) بررسی تاثیر محلول پاشی نانوسیلیس بر برخی خصوصیات پس از برداشت میوه گوجه فرنگی تحت تنش شوری پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15
لیلا کرمی، رضا محمودی (1396) نقش سیلیس در گیاهان تحت تنش شوری پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16
لیلا کرمی، فاطمه شاکری علیایی (1396) نقش سیلیس بر رشد و نمو گیاهان چهارمین کنفرانس بین المللی پزوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
17
لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، فاطمه شاکری (1396) ارزیابی تاثیر سیلیس بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی میوه انار رقم رباب در مرحله رسیدن چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
18
لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، رضا محمودی (1396) بررسی اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19
لیلا کرمی، احمد مجد، صدیقه مهرابیان، محمد نبیونی، سعید ایریان، ماندانا صالحی (1395) اثر الاینده های اتمسفری بر تغییرات پروتئینی( پروتئین کل و آنزیم های ضد تنشی ) برگهای جوان و بالغ گیاه حرا در منطقه عسلویه چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربری در علوم کشاورزی
20
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی اثر تنش گرما و سالیسیلیک اسید بر صفات فنولوژیک ارقام گندم همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
21
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات گندم تحت تنش گرما همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22
عصمت قاسمی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه المانی با استفاده از تیمار کلشیسین دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) اثر القای پلی پلوئیدی بر صفات مورفو فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه اسفرزه( Plantago ovata Forsk) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
24
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی تاثیر تریفلورالین بردرصد زنده مانی تیمار بذری اسفرزه پسیلیوم(Plantago psyllium) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
25
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه از طریق تری فلورالین دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
26
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) تاثیرات مورفولوژیک القای پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
27
لیلا کرمی (1394) مطالعه اثرات تنشی فلز سنگین کادمیوم و گاز ازن در گیاهان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
28
لیلا کرمی، احمد مجد، صدیقه مهرابیان، محمد نبیونی، سعید ایریان، ماندانا صالحی (1394) تاثیرات الودگی هوا بر رشد جوانه رویشی و الگوی شاخه دهی درختان حرا evicennia marina در منطقه عسلویه دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
29
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1394) مروری بر اهمیت القا پلی پلوییدی به منظور افزایش عملکرد ومیزان مواد موثره در گیاهان دارویی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30
عصمت قاسمی، لیلا کرمی، محمد مدرسی (1394) مطالعه القای پلی پلوئئدی با استفاده از مواد شیمیایی در چند گیاه دارویی دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گیاهان دارویی
31
لیلا کرمی (1394) بررسی تاثیر تنش های مختلف غیر زیستی در گیاهان مانگرو کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی-امارات
32
لیلا کرمی (1394) تولید پلاستیک طبیعی در گیاهان تراریخت کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی- امارات
33
لیلا کرمی، زینب مقیمی (1394) مروری بر اثرات تنش و تغییرات کروموزومی در گیاهان اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
34
لیلا کرمی، میترا آزادیخواه (1394) مطالعه کروموزوم های B و تاثیر تنش بر روی انها در گیاهان اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
35
فریده عسگری، لیلا کرمی (1393) استفاده از ترکیبات hi voc در کنترل بیولوژیکی افات کشاورزی دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
36
لیلا کرمی، فریده عسگری (1393) اثر تنش شوری بر جوانه زنی برگهای Stachys byzantina C. Koch اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37
لیلا کرمی، احمد مجد، صدیقه مهرابیان، محمد نبیونی، سعید ایریان، ماندانا صالحی (1393) اثر الاینده های اتمسفری یر تغییرات پروتئینی برگهای جوان و بالغ درختان حرا در منطقه عسلویه دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
38
39
لیلا کرمی، ماندانا صالحی (1392) تاثیرات الودگی هوا بر رشد جوانه رویشی و الگوی شاخه دهی درختان حرا avicennia marina در منطقه عسلویه اولین همایش ملی پژوهش های محیط زیست خلیج فارس
40
ماندانا صالحی، لیلا کرمی (1391) تاثیر کاربرد برگی متانول روی ویژگی های ریخت شناسی و اجزای عملکردی گیاه سویا اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهرا شهریاری، فرشته بیات شاه پرست، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی، محمد مدرسی (1402) تاثیر اسید جیبرلیک برخصوصیات رشدی وفیتوشیمیایی کاکتوس آپونتیا
2
3
4
5
6
مهدیان سیدحامد ، حمیدرضا نوریزدان، لیلا کرمی (1399) انتخاب برای مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
7
8
9
فاطمه اسماعیلی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، علی دیندارلو، لیلا کرمی (1398) مقایسه اثر تنش خشکی بر خصوصیات موفولوژیک، آنزیمی و فیزیولوژیک برخی ارقام سورگوم (orghom bocolar L.)
10
اعظم کرمی، لیلا کرمی، محمد هدایت، سالم مرمضی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری دردو رقم خیار sativus cucumis
11
12
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1398) بررسی درون شیشه ای تنحمل شوری و خشکی بدو توده شنبلیله ایرانی Trigonella foenum– graecum
13
آتش پیکر پریسا ، علی هاشمی، محمد هدایت، لیلا کرمی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در پنج رقم گل کاغذی (Bougainvillea spp)
14
حاجی حیدر مریم ، لیلا کرمی، محمد هدایت، رحیم خادمی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در چهار رقم لیموی آب و ریزپیوندی
15
فرشته احمد شمسی ، فرشته بیات شاه پرست، لیلا کرمی، حمیدرضا نوریزدان (1397) تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیائی چند رقم ذرت
16
17
فاطمه شاکری علیایی ، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، علیرضا بنیان پور (1396) تأثیر محلول پاشی نانو سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
18
19
20
21
22
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
23
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
24
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، لیلا کرمی، محمدامین کهن مو (1395) القای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین وتریفلورالین دراسفرزه
25
حبیب الله علوی نژاد ، فریبا سهرابی، محمد مدرسی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی واکنش ارقام مختلف گندم به تنش گرمای طبیعی و محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید
26
عصمت قاسمی، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بابونه آلمانی
27
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، غلامرضا رفیعی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم گوجهفرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
28
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی در دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
29
فاطمه زعابی احمدی ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوییدی با استفاده از تری فلورالین در گیاه بابونه آلمانی chamomilla Matricaria( L.)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، لیلا کرمی (1398) ثبت شرکت دانش بنیان هونام دانش گستران آبزی پرور خلیج فارس
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!