05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تنش شوری بر جوانه زنی برگهای Stachys byzantina C. Koch
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش شوری ، جوانه زنی بذر،سنبله نقره ای
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، فریده عسگری (نفر دوم)

چکیده

جوانه زنی یکی از حساس ترین مراحل رشد گیاهان است و شوری خاک می تواند عامل محدود کننده ای برای آن باشدد . بدا توجه به اینکه بیش از نیمی از زمین های کشاورزی ایران دارای خاک یا آب شور می باشند، بنابراین بررسی مقاومت گیاهان زراعی و دارویی مقاوم به شوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضدر اثدر دو سد ش شدوری 52 و 25 میلدی موالر نمک کلرور سدیم بر جوانه زنی بذرهای Koch. C bizantina Stachys بررسی شد. بر طبق نتایج بدست آمده، در کدل شوری اثر منفی بر جوانه زنی بذرهای این گیاه نداشت.