05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر اثرات تنش و تغییرات کروموزومی در گیاهان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
عملکرد، باروری گیاه ، چرخه سلولی ، تنش
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، زینب مقیمی (نفر دوم)

چکیده

با توجه به روند روزافزون جمعیت و نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر بررسی عوامل تنشزای زنده و غیرزنده در چند دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. تنشهای مختلف با تأثیر روی گیاه و تغییر مکانیسمهای آن تا حد بسیاری باعث کاهش عملکرد گیاه شدهاند. انحراف معنیدار از شرایط بهینه برای زندگی موجود زنده فعالیتهای سیگنالی است که باعث طوالنی شدن فازs و تأخیر ورود به تقسیم میوز میشود. با اعمال تنش و اثرگذاری بر روی آن گیاه تحت تأثیر رشد منفی قرار گرفته و چرخهی سلولی مهار میشود. عوامل محیطی مختلف ممکن است باعث ناهنجاریهای ژنتیکی شوند که در نهایت باعث کاهش باروری گیاه میشود. در این پژوهش به بررسی اثرات تنش بر روی کروموزمها و اختالالت ناشی از آن پرداخته شده است.