05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرات مورفولوژیک القای پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بابونه، القائ پلی پلوئئدی ، تیمار بذری . تری فلورالین
پژوهشگران فاطمه زعابی احمدی (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم) ، لیلا کرمی (نفر چهارم)

چکیده

پلی پلوئیدی در پروژه های اصالحی گیاهان دارویی در راستای افزایش مواد موثره و بهبود خصوصیات مورفولوژیک کاربرد فراوانی یافته است. این پژوهش به منظور مطالعه اثر تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و بررسی تاثیر این مواد بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بابونه )L chamomilla Matricaria )انجام شد. جهت تیمار کردن بذر های جوانه زده از محلول تری فلورالین84 %به غلظت های5/7 ،55 و 5/22میکرو موالر، در دو مدت زمان 52 و 28 ساعت استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل غلظت تیمار ها، مدت زمان القاء تیمار ها و همچنین اثرات متقابل آن ها در القاء پلی پلوئیدی اختالف معنی داری در سطح احتمال 5 %دارند. باالترین درصد القاء پلی پلوئیدی، به دنبال غوطه وری گیاهچه ها در غلظت5/22 میکروموالر در مدت زمان 28 به دست آمد.