05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تنش گرما و سالیسیلیک اسید بر صفات فنولوژیک ارقام گندم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شرایط طبیعی مزرعه، تحمل تنش گرما، رسیدگی فیزیولوژیک، گندم رقم چمران
پژوهشگران حبیب الله علوی نژاد (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، فریبا سهرابی (نفر سوم) ، لیلا کرمی (نفر چهارم) ، محمدرضا سیاهپوش (نفر پنجم)

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش گرما بر صفات فنولوژیک ارقام گندم، آزمایشی روی چهار رقم گندم (چمران، کوهدشت، یاواروس و دهدشت) با کاربرد سطوح مختلف سالیسیلیک اسید (صفر، نیم و یک میلی مولار) در شرایط نرمال و گرمای طبیعی مزرعه به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طراحی و اجرا گردید. صفات تعداد روز تا سبز شدن، تعداد روز تا گرده افشانی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که برای صفات مذکور، شرایط محیطی در سطح پنج درصد، ارقام گندم در سطح یک درصد و اثر متقابل محیط و رقم در سطح یک درصد معنی دار گردید. همچنین صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اثر متقابل محیط و سالیسیلیک اسید تفاوت معنی داری در سطح یک درصد نشان داد. رقم چمران نسبت به بقیه ارقام در مواجهه با تنش گرما از لحاظ صفات مذکور روند طبیعی مراحل رشد خود را در حد مطلوب تری حفظ کرد. این رقم جهت کشت مستقیم در مناطق گرم و یا بکار گیری در برنامه های اصلاحی افزایش تحمل به تنش گرما توصیه می شود.