25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات گندم تحت تنش گرما
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش دمای بالا، سالسیلیک اسید، ارقام متحمل به تنش، گندم
پژوهشگران حبیب الله علوی نژاد (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، فریبا سهرابی (نفر سوم) ، لیلا کرمی (نفر چهارم) ، محمدرضا سیاهپوش (نفر پنجم)

چکیده

به منظور تعیین اثر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات چهار رقم گندم تحت تنش گرمای طبیعی در مزرعه، آزمایشی در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و با چهار رقم گندم (چمران، کوهدشت، یاواروس و دهدشت ) و سه سطح کاربرد برگی سالیسیلیک اسید ( صفر، نیم و یک میلی مولار) طراحی و اجرا گردید. صفات وزن دانه در سنبله و طول سنبله اندازه گیری شد. مقایسه میانگین وزن دانه در سنبله در دو شرایط نرمال و تنش گرما در سطح پنج درصد، ارقام مختلف در سطح یک درصد و اثر متقابل رقم و محیط در سطح یک درصد معنی دار شد. طول سنبله تحت تاثیر شرایط محیطی، ارقام مختلف، سطوح مختلف سالسیلیک اسید و اثر متقابل محیط و رقم به ترتیب در سطح پنچ درصد، یک درصد، یک درصد و پنچ درصد معنی دار شدند. بیشترین وزن دانه در سنبله (77/2 گرم) مربوط به رقم دهدشت و کمترین وزن دانه در سنبله (06/2) مربوط به رقم چمران بود. شدت وقوع تنش ناشی از گرما به نوع گیاه، مرحله رشد و توانایی های ژنتیکی گیاه بستگی دارد. تعیین صفات مرتبط با تحمل تنش گرما و معرفی ارقام برتر در برنامه های اصلاحی کاربرد فراوانی دارد.