25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر الاینده های اتمسفری بر تغییرات پروتئینی( پروتئین کل و آنزیم های ضد تنشی ) برگهای جوان و بالغ گیاه حرا در منطقه عسلویه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
حرا، آلودگی هوا، پروتئین، برگ، آنزیم های ضد تنشی
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، احمد مجد (نفر دوم) ، صدیقه مهرابیان (نفر سوم) ، محمد نبیونی (نفر چهارم) ، سعید ایریان (نفر پنجم) ، ماندانا صالحی (نفر ششم به بعد)

چکیده

درختان حرا علارغم داشتن سازگاریهای لازم جهت زیستن در شرایط دشوار، به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده و آسیب پذیر می باشند.آلاینده های جوی حاصل از فعالیت های صنعتی در تخریب محیط زیست بالاخص اکوسیستم های بی نظیر مانگروها نقش مهمی را ایفا می کنند. هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات پروتئینی درختان حرای واقع در نزدیکی نواحی صنعتی بعنوان یک سیستم دفاعی بیوشیمیایی جهت محافظت از آسیب های حاصل از تنش های محیطی می باشد. برای انجام این کار عصاره های پروتئینی از برگهای جوان و بالغ درختان حرا استخراج و برای بررسی کمی و کیفی پروتئین، بررسی فعالیت و الکتروفورز آنزیم های ضد تنشی با استفاده از روش برادفورد و SDS-PAGE مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی های بیوشیمیایی نشان داد که غلظت کل پروتئین محلول در منطقه آلوده بیشتر از کنترل و غلظت پروتئین برگ بالغ بیشتر از جوان می باشد. برگ بالغ منطقه کنترل دارای بیشترین تنوع پروتئینی بوده و باند پروتئینی با وزن مولکولی 42 کیلو دالتون پهن ترین و پر رنگ ترین باند با شدت و پهنای بیشتر در منطقه آلوده مشاهده شد. فعالیت آنزیم پراکسیداز برگها در منطقه عسلویه در مقایسه با کنترل کمتر در حالیکه آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و پلی فنل اکسیداز افزایش فعالیت نشان دادند. در نواحی آلوده تغیر شرایط اقلیمی و زیستی حاصل از آلاینده های جوی باعث پاسخ های بیوشیمیایی مختلف جهت سازگاری در برابر شرایط نامسائد محیطی شده که در دراز مدت کاهش عملکرد،تنوع زیستی و نابودی این اکوسیستم بی نظیر را موجب خواهد شد.