25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر محلول پاشی نانوسیلیس بر برخی خصوصیات پس از برداشت میوه گوجه فرنگی تحت تنش شوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
TSS، TA، شاخص طعم میوه، سفتی
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، رضا محمودی (نفر دوم)

چکیده

در این مطالعه اثر محلول پاشی نانوسیلیسیم بر کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم لیان بررسی شد. بوته های گوجه فرنگی در شرایط گلخانه در چهار سطح شوری صفر، 25، 50 و 75 میلی مولار کلرید سدیم و سه سطح محلول پاشی نانوسیلیسیم صفر، 1 و 2 میلی مولار با سه تکرار تیمار گردیدند. نتایج نشان داد که محلول پاشی نانوسیلیسیم تاثیر معنی دار بر مقدار ویتامین ث، مقدار TA، سفتی میوه، مقدار TSS داشت اما بر pH میوه تاثیر معنی دار نشان نداد. تنش شوری باعث افزایش میزان سفتی و TSS میوه گردید. افزایش سطح محلول پاشی نانوسیلیسیم شاخص طعم میوه را افزایش داد.