05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تاثیر سیلیس بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی میوه انار رقم رباب در مرحله رسیدن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
انار،رقم رباب، خصوصیات فیزیکی ،نانو سیلیس
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، فاطمه شاکری (نفر سوم)

چکیده

انار با نام علمی()Punica granatum Lیکی از مهمترین میوههای بومی ایران میباشد، که رقم های زیادی از آن در ایران کشت و کار مـیشود. این پژوهش به منظور بررسی برخی از خصوصیات میوه انار در مرحله رسیدن، در قالـب طـرح بلوک کامل تصادفی با 3تکرار انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل وزن میوه، وزن پوست تر و خشک، ضخامت پوست، درصد پوست، درصد آریل، درصد رطوبت پوست و سفتی پوست اندازهگیری شد. نتایج این پژوهش حاکی از اثر مثبت کاربرد سیلیسیم بر خصوصیات فیزیکی میوه انار رقم رباب در مرحله رسیدن انار بود. در برخی موارد، غلظتهـای بـالای نانو سیلیس تاثیر منفی بر صفات مورد بررسی داشت و باتوجه به یافتهها، غلظت 5.0میلیمولار نانو سیلیس حد بهینه برای تولید میوه انار بود