02 مرداد 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شنبلیله، متابولیت ثانویه، شرایط مزرعهای، کشت بافت، درون شیشهای
پژوهشگران افسانه توانگر (نفر اول) ، لیلا کرمی (نفر دوم) ، محمد هدایت (نفر سوم)

چکیده

با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر در معرض فراموشی قرارگرفت. اما با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبهرو شده است. شنبلیله یا شنبلید با نام علمى.(-Trigonella foenum )graecum Lاز تیره ،Fabaceaeگیاهى علفى و یک ساله است. ریشه، دانه و اندام هوایی شنبلیله از لحاظ میزان متابولیتهاى ثانویه بسیارغنى بوده و داراى ساپونینهای استروئیدی مختلف مانند دیوسژنین یا موژنین، تیکوژنین، تریگونلین و غیره است. با توجه به اهمیت اقتصادی متابولیتهای گیاهی و افزایش تقاضا، محققین به دنبال روشهایی به منظور تولید هر چه بیشتر این ترکیبات هستند. در شرایط مزرعهای با کاربرد میکروارگانیسمها، کودهای زیستی و غیرزیستی، تنظیم کنندههای رشد و ... می توان تولید و تجمع مواد موثره را افزایش داد اما با توجه به عدم وجود آب و خاک کافی و مناسب برای کشاورزی در کشور، استفاده از روش کشت درون شیشهای به دلیل تولید قابل توجه مواد موثره نسبت به شرایط مزرعه ای مقرون به صرفهتر است