05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در پنج رقم گل کاغذی (Bougainvillea spp)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Prolifration, callus induction, Salinity stress, rooting
پژوهشگران آتش پیکر پریسا (دانشجو) ، محمد هدایت (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد مشاور)

چکیده

در پژوهش حاضر، بررسی ریزازدیادی و مقایسه واکنش های فیزیولوژیکی پنج ژنوتیپ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea glabra ) نسبت بـه تنش شوری در کشت درون شیشه ای صورت گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در کشت درون شیشه ای، مواد گیاهی پنج ژنوتیپ را تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه در محیط کشت پایهMS کشت شدند. ریزنمونه های مریستم انتهایی جوانه پنج ژنوتیپ را جهت پرآوری به شیشه های حاوی محیط کشت MS همراه با تیمارهای مختلف تنظیم کننده های رشد اکسینی و سیتوکینینی از قبیل گلوتامین با غلظت های (0، 250و500)، 2ip (0، 4 و 6)، NAA (0،2/0) و BA (0،4 و6) میلی گرم بر لیتر با سه تکرار، انجام، و به اتاق نگه داری جهت مشاهده تغییرات مورفولوژیکی (تعداد و طول شاخساره) انتقال داده شد. غلظت 500 میلی گرم بر لیتر گلوتامین به همراه 4 و 6 میلی گرم بر لیتر BA بهترین تیمار جهت رشد ریزنمونه ها بود و پرآوری آن ها را افزایش داد. برای تولید پینه، تیمارهای پینه زایی ترکیبی از BA با غلظت های (0، 25/0 و 5/0) و 2,4-D (1/0، 5/0، 1، 2 و 6) میلی گرم بر لیتر آزمایش شد. نتایج نشان داد ژنوتیپ های طلایی و قرمز کم پر در محیط کشت حاوی 2 تا 6 میلی گرم بر لیتر 2,4-D بهترین تیمار جهت پینه زایی ریزنمونه های گل کاغذی را دارا بودند. برای تولید ریشه، تیمارهای ریشه زایی ترکیبی ازIBA و NAA با غلظت های (0، 1، 5/2 و 5) میلی-گرم بر لیتر آزمایش شد نتایج نشان داد بیش ترین ریشه زایی از لحاظ طول و تعداد ریشه به ترتیب در محیط کشت حاوی 5/2 میلی گرم در لیتر IBA، فاقد و دارای یک میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. پینه ها و ریزنمونه های پر آوری شده در بهترین تیمار، جهت اعمال تنش شوری، با غلظت های مختلف کلریدسدیم NaCl صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار به مدت سه هفته زیرکشت شدند. تمامی کشت های انجام شده، پرآوری، پینه زایی، استقرار و تنش شوری در اتاقک رشد، در دمای3±25 درجه سانتی گراد انجام شد. بعد از اعمال تنش، برخی از شاخص های اندازه گیری صفات بیوشیمیایی از قبیل مقدار پروتئین کل، پرولین، برخی از آنتی اکسیدانت ها مانند آنزیم پراکسیداز و کاتالاز مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش سطح شوری در تنش پرآوری ، میزان پروتئین در تمامی ژنوتیپ هاکاهش یافت. بیش ترین میزان پرولین، پراکسیداز و